en en

Stanovisko Bankovej rady NBS k prvým opatreniam vlády SR na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou

Národná banka Slovenska víta, že vláda Slovenskej republiky začína reagovať na vážne hrozby, ktorým slovenská ekonomika čelí v dôsledku šírenia koronavírusu.

Opatrenia rozpočtovej politiky predstavujú najefektívnejší priamy spôsob, ako pomôcť ekonomike preklenúť bolestivé dôsledky nečakanej situácie spôsobenej šírením pandémie. Je nevyhnutné, aby okamžité a razantné opatrenia pokryli všetky segmenty spoločnosti, ktoré sa v dôsledku výpadku príjmov môžu dostať do stavu núdze.

Situáciu naďalej charakterizuje výrazná miera neistoty. Z pohľadu stability a čo najrýchlejšieho oživenia ekonomiky je potrebné, aby mohli opatrenia verejnej politiky pružne reagovať na vývoj v ekonomike v rámci voľne stanovených mantinelov.

Je preto dôležité, aby vláda priebežne monitorovala dopady svojich opatrení a bola pripravená rýchlo a efektívne prehodnotiť ich objem a adresnosť.

Potenciál rozpočtových opatrení zároveň vo výraznej miere podporujú voľné menové podmienky Európskej centrálnej banky. Séria bezprecedentných menovopolitických rozhodnutí ECB má zabezpečiť hladké fungovanie bankového sektora a vytvoriť kapacity pre plynulé poskytovanie úverov domácnostiam, podnikom a verejnému sektoru s konečným cieľom udržať stabilný vývoj cien v ekonomike.

Európska centrálna banka tiež poskytla významnú kapitálovú úľavu bankám približne vo výške 3,5% z rizikovo vážených aktív, aby neobmedzili úverovanie a mohli vo väčšom rozsahu kryť straty. Národná banka Slovenska je v prípade nárastu strát v bankovom sektore pripravená pristúpiť aj k zníženiu proticyklického kapitálového vankúša s cieľom podporiť plynulé poskytovanie úverov reálnej ekonomike.

Z rovnakého dôvodu je však nevyhnutné, aby prebiehajúce rozhovory vlády so zástupcami bánk urgentne viedli ku konštruktívnym záverom.

Národná banka Slovenska spoločne s Európskou centrálnou bankou ešte minulý rok deklarovali, že predĺženie uplatňovania a zdvojnásobenie bankového odvodu považuje za významné riziko pre finančnú stabilitu. Opatrenie sa javí byť obzvlášť kontraproduktívne a zrelé na prehodnotenie v dnešnej dobe.

Banky sú kľúčovými partnermi v riešení otázok odkladu splátok a ďalšieho poskytovania úverov domácnostiam a podnikom. Zastávajú tiež nezastupiteľnú úlohu pri financovaní verejného dlhu. Bez okamžitého posunu vpred v tejto oblasti bude kríza bolestivejšia, zotavenie z nej zdĺhavé a dlhodobé straty na príjmoch výrazné.

Stanovisko guvernéra NBS Petra KažimíraNárodná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.