en en

Stanovisko Bankovej rady NBS k Strednodobej predikcii P2Q-2018

Banková rada NBS prerokovala Strednodobú predikciu P2Q-2018, ktorá prináša aktualizovaný pohľad na hlavné vývojové tendencie v slovenskej ekonomike. V porovnaní s očakávaniami z predchádzajúcej prognózy bola v 1. štvrťroku vykázaná vyššia inflácia a miernejší rast ekonomiky, najmä v dôsledku slabšieho exportu. Vývoj zamestnanosti bol v súlade s očakávaniami NBS, kým dynamika miezd bola vyššia oproti predpokladom.

Začiatkom roka 2018 sa výraznejšie znížili indikátory dôvery v eurozóne. Prejavilo sa to aj v zmiernení ekonomickej výkonnosti eurozóny v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V dôsledku toho sa znížil dopyt po slovenských exportoch. Rast HDP tak zaostal za očakávaniami. Vývoj ekonomiky SR však naďalej vykazuje relatívne vysoké dynamiky a v 1. štvrťroku 2018 bol podporený najmä silnou dynamikou investícií. Spotreba obyvateľstva pokračuje v doterajšom priaznivom vývoji. V ďalšom období sa očakáva oživenie exportnej výkonnosti SR, ktorá by mala byť podporená vyšším zahraničným dopytom, ako aj rozširovaním produkcie v automobilovom priemysle. Vplyvom slabšieho vývoja v 1. štvrťroku by mala ekonomika SR dosiahnuť v tomto roku rast na úrovni 4 %. V  roku 2019 by sa tempo HDP malo zrýchliť na 4,8 %. Pre rok 2020 zostali predpoklady ekonomickej výkonnosti nezmenené na úrovni 4 %.

Trh práce odrážal priaznivý makroekonomický vývoj a dopyt po pracovnej sile naďalej rástol silným tempom. Rast zamestnanosti sa však podľa očakávaní ďalej zmierňoval, pričom tento trend by mal pokračovať aj v ďalších rokoch. V súlade s doterajšími odhadmi by mala zamestnanosť vzrásť o 1,8 % v tomto roku a postupne spomaliť na dynamiku v blízkosti 1 % v horizonte predikcie. Predpokladá sa, že zdrojom nárastu zamestnanosti by mali byť osoby tak z radov nezamestnaných, ako aj prílev pracovníkov zo zahraničia. V 1. štvrťroku 2018 sa miera nezamestnanosti vyvíjala priaznivejšie v porovnaní s očakávaniami, čo naznačuje, že existuje priestor pre jej ďalší pokles až k úrovni 6 % v roku 2020. Na trhu práce aj napriek tomu pretrváva nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, čo sa prejavuje v postupnom prehrievaní trhu práce a v dynamickom raste miezd. Ten bol v 1. štvrťroku 2018 rýchlejší v porovnaní s očakávaniami, čo sa premietlo aj v aktuálnej strednodobej predikcii.

Cenový vývoj je prorastovo ovplyvnený viacerými faktormi. Zvyšuje sa tlak nákladových faktorov, najmä cien ropy. Zároveň dochádza k pomalšiemu ako predpokladanému odznievaniu vysokých cien potravín. V cenách služieb a priemyselných tovarov sa začína postupne prejavovať aj rast platov, dopad však mali aj metodické vplyvy. Vplyvom rýchlejšej dynamiky cien zo začiatku roka bola revidovaná prognóza HICP na tento rok smerom nahor na 2,6 %. V ďalších rokoch by sa prorastový vplyv cien komodít mal postupne vytrácať a nahradiť by ho mala dopytová inflácia podporená vývojom na trhu práce a rastom ekonomiky nad svojim potenciálom.

Riziká predikcie HDP sú smerom nadol, a to najmä vplyvom neistoty, ktorá pramení z protekcionistických opatrení, z geopolitického napätia a zo slabšieho rastu ekonomiky eurozóny. V cenovom vývoji sú riziká vybilancované, kde riziko slabšieho ekonomického rastu by mohlo byť tlmené vyššími cenami komodít.

Vzhľadom na to, že v ekonomike SR sa postupne začína roztvárať produkčná medzera, je pre pokračovanie jej rastúceho trendu udržateľným spôsobom potrebné podporiť rast produktivity práce, a to najmä vytváraním podmienok pre rozvoj investícií, podnikateľského prostredia a kvality pracovnej sily.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.