en en

Stanovisko BR NBS k aktualizácii strednodobej predikcie P4Q-2014

Banková rada NBS prerokovala aktualizáciu decembrovej strednodobej predikcie, ktorej účelom bolo zohľadniť predovšetkým zverejnenú štruktúru ekonomiky SR v 3. štvrťroku, ktorá nebola v čase tvorby decembrovej prognózy k dispozícii. Zároveň aktualizácia môže profitovať zo zahrnutia najnovších údajov z mesačných makroekonomických slovenských a zahraničných štatistík a v súčasnosti najmä posledného vývoja cien komodít. Taktoaktualizované odhady tvoria rámec pre zhodnotenie prognózy ministerstva financií v kontexte členstva NBS vo Výbore pre makroekonomické prognózy.

Decembrová strednodobá predikcia bola najvýraznejšie revidovaná v odhadoch vývoja inflácie. Dôvodom pre podstatné zníženie pôvodnej predikcie o 0,5 percentuálneho bodu, resp. o 0,4 percentuálneho bodu pre tento a pre budúci rok, bol vývoj cien ropy, ktorá v porovnaní s úrovňami prebratými do decembrovej predikcie výrazne poklesla v eurovom vyjadrení až o 38 %. Výrazný vplyv na prehodnotenie očakávaného vývoja spotrebiteľských cien preto mali ceny energií. To ovplyvní náklady všetkých ekonomických procesov u nás, ako aj dovezenú infláciu. V tomto roku by tak mali ceny stagnovať, podobne ako v roku 2014. S obnoveným dopytom a očakávaným rastom cien energetických komodít by sa inflácia mala v horizonte predikcie zvyšovať k úrovni 1,4 %.

Nízke ceny takýchto nevyhnutných tovarov a služieb by mali pozitívne pôsobiť na rast reálnych príjmov obyvateľstva, čo by pri umiernenom a oneskorenom prenose do mzdového vývoja mohlo výraznejšie oživiť domácu spotrebu. Podobný vývoj je možné očakávať aj u našich obchodných partnerov, čo  by malo podporiť exportnú výkonnosť slovenskej ekonomiky. Vzhľadom na aktuálne menej priaznivé dáta za priemysel sa tento pozitívny efekt môže prejaviť až v budúcom roku. Dynamika hrubého domáceho produktu, po  zohľadnení prorastového vplyvu z domácej spotreby a neskôr aj z exportu, bola revidovaná v porovnaní s decembrovou predikciou v celom horizonte prognózy smerom nahor o 0,3 percentuálneho bodu v obidvoch rokoch. Ekonomika by tam mala vzrásť o 2,9 % v tomto a o 3,6 % v budúcom roku.

Rastom ekonomiky v prostredí uvoľnenej menovej politiky by mali byť povzbudené tak investície a vzhľadom na vyšší domáci dopyt aj trh práce.

Riziká prognózy pre odhad vývoja cien a ekonomiky sú vybilancované.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.