en en

Stanovisko BR NBS k Aktualizácii strednodobej predikcie P4Q-2016

Banková rada prerokovala aktualizáciu strednodobej predikcie P4Q-2016, ktorá vychádzala zo zverejnenej štruktúry rastu HDP v 3. štvrťroku 2016. Zohľadnený bol aj aktuálny vývoj domácich a zahraničných mesačných ukazovateľov a tiež aj technických predpokladov vývoja cien komodít a výmenného kurzu.

Ekonomika SR ako celok sa v 3. štvrťroku vyvíjala podľa odhadov z decembrovej predikcie. Zverejnené dáta však ukázali ešte väčší prepad investícií ako bol predpoklad v decembrovej predikcii. Týkalo sa to tak verejných, ale aj súkromných investícií. Ich slabší vývoj bol ovplyvnený výrazne pomalším ako predpokladaným čerpaním eurofondov, ale nepriaznivo sa vyvíjali aj vlastné investície. V dôsledku toho sa predpokladá, že slabšia investičná aktivita bude pokračovať aj v nasledujúcom období. Vzhľadom na to, že veľká časť očakávanej tvorby investícií mala pochádzať z dovozu, prehodnotenie investícií nemalo zásadnejší vplyv na odhad rastu hrubého domáceho produktu, ale znížilo potenciálny rast ekonomiky do budúcnosti. Vývoj slovenskej ekonomiky sa tak odhaduje na nezmenenej úrovni v porovnaní s decembrovou predikciou a s rovnakým rastúcim trendom ku koncu horizontu predikcie vplyvom nábehu produkcie a exportu automobilového sektora. Trajektória rastu HDP tak ostala bez zmeny, rast by mal dosiahnuť 3,1% v roku 2017, 4,2% v roku 2018 a 4,6% v roku 2019.

Priaznivý vplyv ekonomickej aktivity na tvorbu pracovných miest sa javí byť z aktuálnych mesačných štatistík mierne silnejší, v dôsledku čoho sa zrevidoval rast zamestnanosti smerom nahor v tomto roku. Na trhu práce by sa mohla miera nezamestnanosti znížiť k hranici 7,3% koncom roku 2019. Výrazné zníženie disponibilnej pracovnej sily v prostredí stále rastúceho dopytu by sa malo prejaviť v zvyšovaní miery participácie, v náraste počtu pracovníkov zo zahraničia ako aj v raste miezd. Ich dynamika bola v dôsledku toho revidovaná mierne smerom nahor.

Aktuálny cenový vývoj bol v súlade s predpokladmi. V rámci štruktúry inflácie však prekvapivo slabšia dopytová inflácia bola vykompenzovaná vývojom cien potravín a pohonných hmôt, vplyvom rýchlejšieho rastu cien komodít v porovnaní s decembrovou predikciou. V dôsledku ich neskoršieho prenosu do regulovaných cien budú pôsobiť výraznejšie prorastovo v roku 2018. Vývoj inflácie si tak naďalej zachováva rastúci trend, keď spotrebiteľské ceny by sa mali zvýšiť o 1,2% v tomto roku, o 1,8% v roku 2018 a o 1,9% v roku 2019.

Riziká vo vývoji HDP aj inflácie sú smerom nadol. Na ekonomický vývoj môže negatívne vplývať dopad Brexitu a geopolitické napätie. Rizikom môžu byť opatrenia novej administratívy USA. Cenový vývoj môže byť ovplyvnený najmä slabšou reakciou dopytovej inflácie.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.