en en

Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P1Q-2017

Banková rada NBS prerokovala marcovú strednodobú predikciu, ktorá zohľadňuje najnovšie priaznivé makroekonomické údaje, ako aj technické externé predpoklady. V porovnaní s januárovou aktualizáciou je P1Q-2017 založená na nižších cenách ropy, silnejšej dynamike cien potravín a na mierne priaznivejšom zahraničnom dopyte.

V rámci domácej ekonomiky bol celkový vývoj HDP v poslednom štvrťroku 2016 v súlade s očakávaniami. Odlišná bola štruktúra, kde silnejšia súkromná spotreba a export kompenzovali pokračujúci prepad investícií. V horizonte predikcie sa očakáva pokračovanie priaznivého vývoja tak rastu vývozu, ako aj súkromnej spotreby. Vplyvom pozitívnych impulzov nových investícií do produkcie v automobilovom priemysle sa očakáva, rovnako ako v predchádzajúcej prognóze, zrýchlenie rastu ekonomiky na 4,2 % v roku 2018 a na 4,6 % ku koncu horizontu predikcie. V roku 2017 by mal HDP rásť o 3,2 %, čo je len mierne rýchlejšia dynamika v porovnaní s predchádzajúcou prognózou.

Informácie z trhu práce zo 4. štvrťroka 2016 i najnovšie mesačné údaje poukazujú na pokračovanie stále dynamickej tvorby pracovných miest, a to najmä v službách, ale aj v priemysle. Vplyvom toho bol rast zamestnanosti revidovaný pre rok 2017 nahor, a to na úroveň 2 %. V horizonte predikcie sa očakáva zmierňovanie dynamiky tvorby pracovných miest. Súvisí to so signálmi pnutia na trhu práce z dôvodu rastúceho nedostatku vhodných pracovných síl. Vznikajúca nerovnováha na trhu práce by mala byť čiastočne zmierňovaná rastom odpracovaných hodín, ako aj predpokladaným prílevom pracovných síl zo zahraničia, ale aj zvyšovaním miery participácie. Vplyvom týchto faktorov bola miera nezamestnanosti revidovaná nadol v menšom rozsahu. Trend miery nezamestnanosti by mal byť klesajúci, pričom na konci roka 2019 by mala dosiahnuť 6,9 %, čo je historicky najnižšia úroveň.

Odhaduje sa, že ekonomika dosiahne svoj potenciál už koncom tohto roka. V súvislosti s predpokladanými rastúcimi tlakmi na trhu práce došlo v marcovej predikcii k revízii dynamiky miezd smerom nahor v celom horizonte. Rast mzdových nákladov by sa následne mal pretaviť aj do cenového vývoja, a to v podobe zrýchlenia dynamiky cien, najmä služieb a čiastočne aj tovarov. V dôsledku toho sa v P1Q-2017 pristúpilo k zvýšeniu odhadu inflácie v roku 2018 na 2 % (revízia o 0,1 percentuálneho bodu) a v roku 2019 na 2,1 % (čo je o 0,2 percentuálneho bodu viac v porovnaní s januárovou predikciou). V roku 2017 by sa spotrebiteľské ceny mali zvýšiť o 1,4 % (revízia o 0,2 percentuálneho bodu), a to najmä rastom cien potravinárskych komodít a vplyvom odznenia efektu nižšej sadzby DPH na vybrané potraviny.

Riziká aktuálnej predikcie pre reálnu ekonomiku a cenový vývoj sú vybilancované, kde riziko smerom nadol z nižšieho zahraničného dopytu vplyvom globálnej politickej neistoty je tlmené priaznivejším vývojom domáceho dopytu s pretavením do rýchlejšieho trhu práce a spotreby a následne do inflácie.

Slovenská ekonomika by v budúcom roku mohla začať vykazovať známky prehrievania, zatiaľ čo ekonomika eurozóny by mala pracovať ešte pod svojim potenciálom. Pri uvoľnenej menovej politike by v situácii prehrievania bolo vhodné stabilizovať ekonomické prostredie na Slovensku pokračovaním konsolidácie verejných financií. Aktuálne platný zákon o rozpočtovej zodpovednosti predpokladá implementáciu výdavkových limitov, ktoré zatiaľ neboli prijaté. Uvažované zámery úpravy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti by mali byť dôsledne zvážené, a to vzhľadom na medzinárodné záväzky z Paktu stability a rastu a fiškálneho kompaktu v prostredí očakávaného nepriaznivého demografického vývoja. Zmeny by nemali smerovať k pomalšej konsolidácii. Zdroje z ekonomického rastu, implementácia výdavkových limitov a plná implementácia projektu „Hodnota za peniaze“ by mali vytvoriť dodatočné zdroje aj na efektívne výdavky podporujúce dlhodobý ekonomický rast. Na jeho podporu je potrebné zrýchliť aj tempo realizácie štrukturálnych reforiem. Európska komisia v poslednej správe skonštatovala nezlepšovanie sa v oblastiach znižovania regulačnej a administratívnej záťaže podnikania.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.