en en

Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P4Q-2017

Banková rada NBS prerokovala decembrovú strednodobú predikciu P4Q-2017 a konštatovala, že makroekonomický vývoj podporený celosvetovým oživením a zlepšovaním indikátorov dôvery je priaznivejší, ako sa predpokladalo. Tým je pozitívne ovplyvňovaný aj trh práce. Zároveň rastúci dopyt v globálnom meradle pôsobí na rast cien komodít, ktoré sa premietajú do vyššej inflácie. Horizont predikcie bol predĺžený do roku 2020.

Aktuálne údaje o vývoji slovenskej ekonomiky sú priaznivé. Po slabom exporte v 2. štvrťroku začína dochádzať koncom tohto roka v súlade s našimi predpokladmi k jeho oživeniu. Zároveň bol objem HDP v predchádzajúcich rokoch zrevidovaný nahor, a to najmä vplyvom vyšších investícií. Silnejšia investičná aktivita preto predstavuje hlavný zdroj zrýchlenia ekonomiky SR v celom horizonte predikcie v porovnaní so septembrovou prognózou. Ekonomika SR by mala dosiahnuť rast na úrovni 3,4 % v tomto roku, v roku 2018 na úrovni 4,3 % a až 4,7 % v roku 2019. V súvislosti s postupným znižovaním vplyvu nábehu novej produkcie v automobilovom priemysle by sa rast ekonomiky mal ustáliť na úrovni 3,8 % v roku 2020. Dynamika HDP nad svojím potenciálom bude od roku 2018 postupne roztvárať kladnú produkčnú medzeru.

Rast ekonomiky pôsobí priaznivo na trh práce. Očakávaný pozitívny tak domáci, ako aj globálny makroekonomický vývoj sa premietli do rýchlejšieho rastu zamestnanosti. Pracovné miesta by mali byť saturované nielen pracovnou silou zo zahraničia, ale aj poklesom miery nezamestnanosti, a to výraznejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Miera nezamestnanosti by sa mala v roku 2020 znížiť až na úroveň 6,2 %. Predpoklad o pnutiach na trhu práce by mal pretrvávať, aj vplyvom čoho by sa mala dynamika zamestnanosti spomaľovať z 2,2 % v tomto roku na 1,1 % ku koncu horizontu predikcie. Naopak, mzdový vývoj by mal byť v nasledujúcich rokoch dynamický, na úrovni mierne nad 5 %, ovplyvnený aj opatreniami na zvyšovanie miezd vo verejnom sektore.

Vo vývoji inflácie sa prejavujú vyššie ceny komodít, ktoré predstavovali hlavný prorastový impulz prehodnotenia cenového vývoja. Dynamika spotrebiteľských cien by sa mala zrýchliť z tohtoročných 1,4 % na 2,4 % v roku 2018, čo v porovnaní so septembrovou prognózou predstavuje revíziu nahor o 0,4 percentuálneho bodu. Naopak, slabšie dovozné ceny pôsobia mierne tlmiaco. Pokles medziročnej dynamiky cien ropy by mal spomaliť infláciu na 2 % v roku 2019. Rastúci spotrebiteľský dopyt a otváranie produkčnej medzery budú v roku 2020 ťahať infláciu opätovne k vyšším úrovniam, a to na hodnotu 2,3 %. Rast spotrebiteľských cien by však nemal pôsobiť výrazne tlmiaco na spotrebu domácností, nakoľko sa predpokladá vplyvom priaznivého trhu práce rast disponibilného príjmu a mierne zníženie miery úspor. Cenový vývoj by mal spolu s rastom produktivity a silným trhom práce prorastovo ovplyvňovať mzdový vývoj.

Riziká sú v reálnej ekonomike aj v inflácii vybilancované.

Priaznivý ekonomický vývoj a pokles úrokových nákladov budú prispievať k postupnému zlepšovaniu hospodárenia verejnej správy. Pre dosahovanie udržateľných vysokých rastov ekonomiky bez výraznejších pnutí je potrebná súčinnosť všetkých oblastí hospodárskej politiky, ako je fiškálna a makroprudenciálna politika.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.