en en

Stanovisko Národnej banky Slovenska k tvrdeniam Prvej česko-slovenskej poisťovne Rapid, ktoré odzneli na tlačovej konferencii 22. mája 2008

Národná banka Slovenska nebude v tejto chvíli reagovať na viaceré invektívy, ktoré boli písomne i verbálne prezentované na tlačovej konferencii Prvej česko-slovenskej poisťovne Rapid (PČSP) dňa 22. mája 2008. Rovnako nemôže reagovať na skutočnosti, súvisiace s  oblasťami, ktoré sú predmetom skúmania v rámci dohliadacích činností. Výkon dohľadu je podľa zákona neverejný.

NBS však môže a chce s plnou zodpovednosťou oznámiť verejnosti, že mnohé vyjadrenia, ktoré boli prezentované na dnešnej tlačovej konferencii, sú účelové a nie sú pravdivé.

Národná banka Slovenska nevidí žiadny dôvod na zmenu svojho stanoviska, zverejneného 30. apríla 2008. Národná banka Slovenska zdôrazňuje, že Prvej česko-slovenskej poisťovne Rapid neuložila zvýšiť poistné produktu ÚDP-K.

Národná banka Slovenska považuje spôsoby a formy komunikácie spoločnosti Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid za vysoko neštandardné, využívajúce techniky dezinterpretácie, zavádzania a obštrukcie.

Ako príklad uvádzame nasledovné:

  • spochybňované podpisy viceguvernéra NBS sú autentické, pričom túto skutočnosť si mohla PČSP v NBS ľahko overiť,
  • NBS do dnešného dňa nemá žiadne informácie, že by sa začalo akékoľvek trestné stíhanie voči jej zamestnancom v súvislosti s výkonom dohľadu, – reakcia NBS na podnety klientov Prvej česko-slovenskej poisťovne Rapid je plne v súlade s platnou legislatívou,
  • Národná banka Slovenska je v odôvodnených prípadoch, ktoré súvisia s výkonom dohľadu (teda nie samoúčelne), oprávnená monitorovať aj účty dohliadaných subjektov,
  • úplnosť informácií je jedným zo základných predpokladov objektívneho posúdenia stavu dohliadaného subjektu a dĺžka dohľadu je závislá aj od kvality súčinnosti dohliadaného subjektu.

Záujem NBS je jediný: postupovať vo vzťahu ku všetkým dohliadaným subjektom finančného trhu objektívne, korektne, prísne v medziach právnych noriem a prispieť tak k bezpečnému fungovaniu finančného trhu, a teda ochrane klientov.

Na tlačovej konferencii PČSP odzneli aj tvrdenia spochybňujúce ústavnosť právomocí NBS v oblasti dohľadu. NBS dôrazne upozorňuje, že súčasná legislatíva je platná a účinná a každý dohliadaný subjekt, a teda aj PČSP, je povinný rešpektovať NBS ako orgán dohľadu.

Vzhľadom na to Útvar dohľadu nad finančným trhom NBS očakáva zo strany Prvej česko-slovenskej poisťovne Rapid plnú súčinnosť a dodržiavanie všetkých povinností dohliadaného subjektu tak, aby NBS mohla dohľad ukončiť.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.