en en

Stanovisko Národnej banky Slovenska k zmene výhľadu slovenského bankového sektora agentúrou Moody´s Investor´s Service

Medzinárodná ratingová agentúra Moody´s Investor´s Service včera (14. 5. 2009) zmenila výhľad slovenského bankového sektora zo stabilného na negatívny.

Národná banka Slovenska považuje za potrebné informovať, že bankový sektor v Slovenskej republike je zdravý, ziskový a dostatočne kapitálovo vybavený:

  • Ukazovateľ kapitálovej primeranosti bánk (solvency ratio) od začiatku roku vzrástol o 0,39 percentuálnych bodov. V kombinácii s poklesom kapitálovej požiadavky (nižší dopyt po úveroch a sprísnenie podmienok poskytovania úverov) to znamená zlepšenie kapitálovej vybavenosti slovenských bánk. Jeho hodnota je nad priemerom Európskej únie.
  • Pomer úverov ku vkladom (loan to deposit ratio) bánk je mimoriadne priaznivý a v súčasnosti osciluje okolo 76%. Bankový sektor v SR tak nie je závislý od financovania materskými bankami a spoločnosťami, čo na rozdiel od iných krajín strednej a východnej Európy umožňuje bezproblémové fungovanie bánk z hľadiska zdrojov a likvidity.
  • Zisk bankového sektora za prvé tri mesiace tohto roka poklesol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka približne o 30%, čo bolo spôsobené jednorazovými faktormi (napr. vstup do eurozóny). Rok 2008 bol z hľadiska zisku mimoriadny a aj z toho dôvodu NBS očakáva zisk za 2009 nižší ako v predchádzajúcom roku. Napriek tomu NBS očakáva, že zisk bankového sektora SR bude vyšší ako priemer v Európskej únii. Zdôrazňujeme, že ukazovateľ pomeru zisku k vlastnému imaniu (ROE), ktorý na ročnej báze presahuje 9,5%, je veľmi dobrým výsledkom nielen v rámci krajín strednej a východnej Európy, ale aj v rámci celej EÚ.
  • Štandardy riadenia rizík bánk sú v Slovenskej republike porovnateľné so štandardmi, ktoré sa používajú v celej Európe a väčšina bánk pôsobiacich na Slovensku implementovala skupinové metódy riadenia rizík.

Napriek tomu, že správa agentúry Moody´s upozorňuje na niektoré riziká, ktoré súvisia s celosvetovou hospodárskou krízou, vyznieva pre bankový sektor v Slovenskej republike v porovnaní s inými krajinami strednej a východnej Európy pozitívne.

NBS považuje správu za rozporuplnú. Podľa Národnej banky Slovenska prezentácia negatívneho výhľadu agentúrou Moody´s nezodpovedá doterajšiemu vývoju a súčasnému stavu bánk v Slovenskej republike. Navyše, takýmito správami im môže poškodiť.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.