en en

Stanovisko NBS k informáciám o uzatvorení zmluvy o poskytovaní právnych služieb a priebehu nútenej správy

V súvislosti s otázkami médií, ktoré sa týkajú Zmluvy o poskytovaní právnych služieb medzi Národnou bankou Slovenska a JUDr. Tomášom Borecom (mandatár 1) a Advokátskou kanceláriou ECKER-KÁN & PARTNERS, s.r.o. (mandatár 2), Národná banka Slovenska (NBS) uvádza nasledovné:

– uvedená zmluva uzatvorená dňa 17. 7. 2017 sa týka poskytovania právnych služieb, najmä zastupovania SR (konajúcej cez NBS) v dovolacom konaní pred Najvyšším súdom SR, zastupovania SR pred Ústavným súdom SR, pred Európskym súdom pre ľudské práva, pred Súdnym dvorom EÚ a v ďalšom konaní pred všeobecnými súdmi SR v tejto veci.

– spor medzi spoločnosťou Rapid life životná poisťovňa, a. s., a Slovenskou republikou v zastúpení NBS nesúvisí s výkonom nútenej správy v spoločnosti Rapid life.

– spor medzi spoločnosťou Rapid life životná poisťovňa, a. s., a Slovenskou republikou v zastúpení NBS, a tiež predmetná zmluva nijakým spôsobom nesúvisia ani s osobou nútenej správkyne.

Národná banka Slovenska má podozrenie, že bývalí členovia predstavenstva spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a. s., a osoby s nimi spojené pokračujú v páchaní trestnej činnosti, vyvíjajú tlak a zastrašujú nútenú správkyňu s cieľom zabrániť plynulému priebehu nútenej správy. NBS opätovne pripravuje doplnenie trestných oznámení.

Národná banka Slovenska