en en

Stanovisko NBS k medializovaným informáciám k vydaniu pamätnej dvojeurovej mince Príchod misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu - 1150. výročie

V súvislosti s medializovanou zmenou dizajnu pamätnej dvojeurovej mince Príchod misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu – 1150. výročie (ktorú NBS plánuje vydať v máji 2013) Národná banka Slovenska konštatuje nasledovné:

1) Minca je súčasťou schváleného Emisného plánu pamätných a zberateľských mincí na roky 2011 – 2015. Do emisného plánu ju NBS zaradila na základe návrhu Ministerstva zahraničných vecí SR a Pamiatkového úradu SR.

2) Vzhľadom na historický a spoločenský význam námetu sa NBS rozhodla vydať takú mincu, ktorá by oslovila čo možno najširšiu slovenskú a európsku verejnosť. Preto BR NBS schválila, aby námet príchodu Konštantína a Metoda bol stvárnený na dvojeurovej pamätnej obehovej minci (teda takej, ktorá obieha v celej eurozóne a nielen v rámci Slovenskej republiky).
NBS považuje šírenie historického odkazu Konštantína a Metoda do celej Európy aj touto formou za veľmi dôležité.

3) Keďže ide o  mincu platnú na celom území eurozóny, je každá krajina eurozóny povinná dodržať predpísaný schvaľovací a informačný proces podľa článku 1i nariadenia Rady č. 975/98 v platnom znení.
Návrh pamätných mincí musí byť zaslaný na pripomienky Rade Európskej únie (ECOFIN-u) a Európskej komisii, ktorá ich zasiela na pripomienky ostatným členským štátom.
V rámci pripomienkového konania požiadala Európska komisia a niektoré členské štáty o odstránenie náboženských symbolov (konkrétne svätožiar a krížov na páliu) z návrhu mince. Tieto požiadavky boli zdôvodnené potrebou rešpektovania princípu náboženskej neutrality vyplývajúceho z článku 22 Charty základných práv Európskej únie. (Táto norma má rovnakú právnu silu ako Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie.)

4) Banková rada vznesené požiadavky rešpektovala z nasledujúcich dôvodov:

  • v prípade neakceptovania vznesených požiadaviek by bol ohrozený základný cieľ, a to pripomenutie si príchodu vierozvestcov na celoeurópskej úrovni,
  • v nedávnej minulosti podobné pripomienky (odstránenie niektorých symbolov v záujme zachovania náboženskej neutrality) už boli akceptované,
  • v minulosti pri emisii pamätnej dvojeurovej mince pripomienky podobného charakteru akceptoval aj Vatikán, a to ešte za podmienok voľnejšej právnej úpravy. (Od júla 2012 sa výrazne sprísnila legislatíva upravujúca postupy schvaľovania národných dizajnov obehových mincí).

Národná banka Slovenska je presvedčená, že konečný návrh dvojeurovej pamätnej mince s námetom príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu je dôstojným spojením dvoch symbolov – symbolu štátnosti a symbolu kresťanstva. Slovenský dvojkríž vyrastajúci z trojvŕšia je súčasne biskupskou berlou v ruke Metoda.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.