en en

Stanovisko NBS k návrhu zákona o štátom podporovanom nájomnom bývaní

NBS k návrhu zákona o štátom podporovanom nájomnom bývaní po rozporovom konaní už nemá zásadné pripomienky

Zástupcovia NBS a ÚPPV diskutovali o spôsobe fungovania systému nájomného bývania, o jeho financovaní a vytvorení navrhovanej Agentúry.

NBS zásadne trvala napríklad na všetkých zmenách, ktoré sa týkajú zákona o kolektívnom investovaní (konkrétne na vypustení čl. VII. bez náhrady). Zásadná pripomienka sa týkala aj toho, aby zdroje DSS neboli využívané na podporu nájomného bývania.

Závery tejto diskusie a rozporového konania medzi Úradom podpredsedu vlády a NBS, vrátane zásadných pripomienok, budú zapracované do poslaneckého návrhu zákona o štátom podporovanom nájomnom bývaní.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.