en en

Stanovisko Spoločného výboru troch európskych orgánov dohľadu o uplatňovaní nariadenia SFDR

Dňa 25.03.2022 bolo na webových sídlach troch európskych orgánov dohľadu zverejnené stanovisko[1] Spoločného výboru troch európskych orgánov dohľadu (EBA, ESMA, EIOPA) (ďalej aj „stanovisko ESAs“) o uplatňovaní nariadenia SFDR[2] a nariadenia o taxonómii[3], ktoré v plnej miere nahradilo pôvodné stanovisko spoločného výboru európskych orgánov dohľadu z februára 2021[4]. Stanovisko ESAs má za cieľ podporovať dohľad nad povinnosťami vyplývajúcimi z nariadenia SFDR, čím sa majú vytvoriť rovnaké podmienky pre účastníkov trhu a v súvislosti s tým sa má taktiež zvýšiť ochrana investorov. Okrem toho, aktualizované stanovisko spoločného výboru európskych orgánov dohľadu podporuje konzistentné uplatňovanie nariadenia SFDR tým, že obsahuje nový časový plán začatia uplatňovania jednotlivých ustanovení nariadenia SFDR.

Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu vo svojom stanovisku odporúča orgánom dohľadu a dotknutým účastníkom trhu využiť prechodné obdobie na zosúladenie svojich činností s (nadchádzajúcim) delegovaným nariadením Európskej Komisie obsahujúcim regulačné technické normy (RTS) a na splnenie povinností určených nariadením SFDR a nariadením o taxonómii podľa príslušných dátumov začatia ich uplatňovania

Národná banka Slovenska informuje odbornú aj laickú verejnosť, že pri výkone dohľadu nad dodržiavaním požiadaviek stanovených nariadením SFDR a nariadením o taxonómii bude postupovať v súlade so stanoviskom ESAs.


[1] Dostupné na:

Stanovisko

[2] nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2019/2088 z 27.11.2019) o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb

[3] nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2020/852 z 18.06.2020) o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia EÚ 2019/2088

[4] Dostupné na: