en en

Strednodobá predikcia P1Q-2012 - Zhrnutie

Prezentácia k Strednodobej predikcii P1Q-2012 a tabuľka s prehľadom základných makroekonomických ukazovateľov

Marcová strednodobá predikcia NBS označená ako P1Q-2012 bola zostavená v období ďalšieho neprehlbovania neistoty na finančných trhoch a postupnej stabilizácie očakávaní v eurozóne. Zároveň však došlo k ďalšiemu zníženiu nášho zahraničného dopytu. Z domácej časti ekonomiky bola strednodobá prognóza ovplyvnená na jednej strane zverejnenými priaznivými údajmi o vývoji ekonomiky SR v poslednom štvrťroku minulého roka. Na strane druhej však začalo dochádzať k nepriaznivému vývoju na trhu práce.

V dôsledku uvedených faktorov nebolo potrebné pristúpiť, tak ako pri predchádzajúcich predikciách, k výraznejšiemu prehodnoteniu vývoja ekonomiky ako celku, ako aj cenového vývoja. Preto pri základných ukazovateľoch makroekonomického vývoja bolo možné zotrvať na hodnotách blízkych decembrovej strednodobej predikcii. K pôvodným a aj aktuálnym odhadom NBS sa tak začínajú približovať aj predikcie ostatných inštitúcií.

Rovnako ako v  decembri sa v horizonte prognózy uvažuje s postupnou obnovou ekonomickej aktivity v eurozóne a aj na Slovensku. Tento predpoklad podliehal značnej miere neistoty v P4Q-2011, ktorá sa však vo svetle aktuálneho vývoja výraznejšie zmiernila.

Najnovší výhľad makroekonomického vývoja SR vychádza z technických predpokladov ECB[1], z aktuálnych údajov národných účtov za posledný štvrťrok 2011 a z najnovších mesačných údajov a krátkodobých indikátorov. Horizont aktuálnej strednodobej predikcie sa predĺžil až do roku 2014.

Zverejnené údaje o ekonomickom raste na Slovensku za 4. štvrťrok 2011 boli výrazne nad očakávaniami z predchádzajúcej predikcie. Výraznejší rast exportov a následne vysoký príspevok čistého exportu predstavoval hlavný impulz do rastu HDP, pričom však nekorešpondoval s výhľadom zahraničného dopytu. Je možné sa však domnievať, že na vývoj exportu s časovým posunom začne v tomto roku vplývať nižší dopyt zo strany obchodných partnerov SR, ktorý je zrejmý z prehodnotenia rastu eurozóny, ako aj globálnej ekonomiky v predikcii ECB. Na strane dovozov sa uvažuje v aktuálnom roku so zrýchlením ich dynamiky, čo by malo súvisieť s dopĺňaním zásob. Dynamický rast investícií zo 4. štvrťroka by nemal pokračovať v tomto roku, nakoľko by mali byť ovplyvnené sprísňovaním úverových štandardov. V ďalšom období by sa mali vyvíjať v súlade s rastom ekonomiky. V roku 2012 by mala domáca spotreba ešte zostať čiastočne utlmená, v ďalšom období by sa malo tempo jej rastu zrýchliť. Rast ekonomiky by tak mal byť postupne založený viac na raste domáceho dopytu ako na zahraničnom dopyte. Trh práce by sa mal v horizonte prognózy ustáliť. Postupne sa vytvorí priestor aj pre vytváranie nových pracovných miest a pre zníženie nezamestnanosti. Negatívny vývoj trhu práce vo 4. štvrťroku 2011, ktorý nekorešpondoval s výrazným rastom ekonomiky, však ovplyvní odhad rastu zamestnanosti za celý aktuálny rok. Vysoká miera nezamestnanosti by tak mala pretrvávať aj počas tohto roka.

V prvých dvoch mesiacoch 2012 sa inflácia spomalila, čo bolo do veľkej miery ovplyvnené odznením efektov zvyšovania daní, zavedenia poplatkov a vysokých cien potravín a energií v predchádzajúcom roku. V súvislosti s pomalším ekonomických rastom, nižším rastom cien agrokomodít a poklesom regulovaných cien plynu by sa mala inflácia v roku 2012 naďalej spomaľovať. Aktuálne zverejnený mzdový vývoj sa vo 4. štvrťroku výraznejšie spomalil, čo ovplyvní úroveň a dynamiku miezd v tomto roku. Relatívne rýchly rast ekonomiky v horizonte prognózy by mal byť sprevádzaný zvyšovaním produktivity práce, čo vytvorí priestor pre rast reálnych miezd. Inflácia by mala zostať v horizonte prognózy na nízkych úrovniach, najmä z dôvodu nižšieho príspevku cien energií a potravín.

Vzhľadom na nižší zahraničný dopyt a za predpokladu, že výrazný rast HDP ku koncu predchádzajúceho roka bol ovplyvnený do značnej miery jednorazovými faktormi, došlo v porovnaní s predchádzajúcou predikciou k miernej korekcii ekonomického rastu smerom nadol v celom horizonte prognózy. Na trhu práce došlo v roku 2012 k výraznejšej revízii smerom nadol z dôvodu negatívneho aktuálneho vývoja, pričom v strednodobom horizonte by sa mala zamestnanosť opäť oživovať, ale na nižších úrovniach v porovnaní s predchádzajúcou predikciou. Prognóza inflácie sa v roku 2012, pri porovnaní s decembrovou predikciou, výraznejšie nezmenila a v strednodobom horizonte bola zachovaná na pôvodnej úrovni.

V aktuálnej predikcii HDP pretrvávajú riziká smerom nadol v celom horizonte predikcie. Najvýznamnejším rizikom sa javí očakávaná fiškálna konsolidácia nielen v eurozóne, ale najmä v SR. Vzhľadom na skutočnosť, že zatiaľ nie sú známe konkrétne konsolidačné opatrenia pre roky 2013 – 2014, v aktuálnej predikcii sa v tomto období neuvažuje so znižovaním fiškálneho deficitu. Negatívnym rizikom je aj sprísňovanie úverových podmienok doma aj v zahraničí s dopadom do zahraničného dopytu a tvorby investícii v SR. Z aktuálneho vývoja v zahraničnom obchode naopak vyplýva možné pozitívne riziko v prípade, ak by ponukový šok a znížená dovozná náročnosť pokračovali aj naďalej. Riziká v cenovom vývoji pre rok 2012 sú prevažne prorastové, najmä vplyvom vyššej zahraničnej inflácie a vyšších cien energií. V strednodobom horizonte je rizikom výraznejšieho rastu cien aj očakávané konsolidačné úsilie (cez vyššie nepriame dane). Avšak čiastočne môže byť tlmené slabším domácim dopytom a horším vývojom na trhu práce.

Pozn: Strednodobá predikcia P1Q-2012 bude v plnom znení publikovaná na internetovej stránke NBS dňa 28. 3. 2012 o 10.00 h.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS[1] ECB Staff Macroeconomic Projections for the Euro Area, Marec 2012. Podrobnejšie informácie o prognóze ECB sú dostupné na www.ecb.int.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.