en en

Strednodobá predikcia P2Q-2012 - Zhrnutie

Prezentácia k Strednodobej predikcii P2Q-2012 a tabuľka s prehľadom základných makroekonomických ukazovateľov

Aktuálna strednodobá predikcia NBS bola vypracovaná v čase stabilizácie očakávaní v eurozóne. Predpokladá sa, že prepad ekonomickej aktivity za eurozónu dosiahol dno na prelome rokov 2011 a 2012 a následne by sa mala ekonomická aktivita zvyšovať. Tento predpoklad je založený rovnako ako predchádzajúca prognóza na tom, že sa finančná kríza nebude ďalej zintenzívňovať a na oživení rastu svetového obchodu a zahraničného dopytu, ako aj postupnom posilnení domáceho dopytu v horizonte prognózy.

Najnovší výhľad makroekonomického vývoja SR ďalej vychádza z technických predpokladov Eurosystému[1], zo zverejneného rýchleho odhadu o raste ekonomiky a zamestnanosti za 1. štvrťrok 2012 a z najnovších mesačných údajov a krátkodobých predstihových indikátorov[2].

Vzhľadom na minimálne zmeny v technických predpokladoch nebolo potrebné výraznejšie zrevidovať vývoj základných ukazovateľov makroekonomického vývoja v horizonte prognózy, ktoré tak zostávajú na podobných hodnotách ako v predchádzajúcej predikcii. Priaznivejší vývoj ekonomiky SR a zamestnanosti v 1. štvrťroku viedol k prehodnoteniu týchto ukazovateľov na rok 2012 smerom k mierne vyššej úrovni. V súvislosti s aktuálnym rýchlejším cenovým vývojom došlo aj k zvýšeniu prognózy inflácie v tomto roku.

Rýchly odhad rastu ekonomiky a zamestnanosti za 1. štvrťrok 2012 naznačil, že ponukový šok z predchádzajúceho štvrťroka nebol len jednorazový efekt, ale mohol by predstavovať pozitívny impulz pre ekonomiku. Hlavný zdroj rastu ekonomiky pochádzal z príspevku čistého exportu, keď sa zvýšil vývoz pri výraznejšom prepade dovozov. V priebehu roka 2012 sa však očakáva dobehnutie dovoznej náročnosti. Rast ekonomiky by mal byť v roku 2012 založený najmä na exportnej výkonnosti a z domácej časti ekonomiky na spotrebe domácností a verejnej správy. Na druhej strane výraznejšie spomalenie sa očakáva pri investičnom dopyte. To spolu s odhadovaným nižším zahraničným dopytom by malo viesť k spomaleniu ekonomickej aktivity v roku 2012 v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

V horizonte predikcie by malo dochádzať k akcelerácii zahraničného dopytu, čo by malo podporiť zrýchlenie rastu ekonomiky na Slovensku. Ten by mal byť založený nielen na zahraničnom dopyte, ale postupne aj na obnove domáceho dopytu. Podporovaný bude pozitívnym príjmovým efektom a nízkymi úrokovými sadzbami.

Na trhu práce by malo dôjsť v roku 2012 k spomaleniu rastu zamestnanosti v porovnaní s rokom 2011, čo bude reflektovať vývoj ekonomiky. V ďalšom období by mal rast zamestnanosti spolu s výraznejším oživením ekonomiky zosilnieť. V súlade s týmto vývojom by malo dochádzať k postupnému poklesu miery nezamestnanosti v celom horizonte predikcie.

Inflácia zaznamenala začiatkom roka 2012 vyššie hodnoty, ako sa predpokladalo. Bolo to ovplyvnené vývojom najmä cien nespracovaných potravín a priemyselných tovarov bez energií (neočakávané zvýšenie cien liekov a vajec). Vyšší ako predpokladaný rast cien sa premietol aj do predikcie na celý rok 2012. V horizonte prognózy sa však očakáva klesajúci trend. V celom horizonte predikcie záporná produkčná medzera, vysoká miera nezamestnanosti spolu s nižším rastom cien energií by mali pôsobiť na spomalenie inflácie v rokoch 2013 a 2014.

V porovnaní s predchádzajúcou predikciou došlo k najvýraznejšej zmene pri odhade rastu ekonomiky v roku 2012. Výrazne vyšší ako očakávaný rast ekonomiky v 1. štvrťroku 2012 prevážil negatívny efekt nižšieho zahraničného dopytu pre rok 2012. Podobne mierne rýchlejší rast zamestnanosti sa predpokladá v súvislosti s lepšími ako očakávanými zverejnenými údajmi za 1. štvrťrok 2012. V strednodobom horizonte nedošlo k odchýleniu od hodnôt v marcovej predikcii. V inflácii sa v porovnaní s predchádzajúcou predikciou pristúpilo k jej zvýšeniu pre rok 2012. Bolo to najmä z dôvodu vyššej ako očakávanej dynamiky v prvých štyroch mesiacoch 2012. V horizonte predikcie bol cenový vývoj zachovaný približne na rovnakej úrovni.

V aktuálnej strednodobej prognóze prevládajú riziká v reálnej ekonomike smerom nadol. Neistota ohľadne vývoja v niektorých krajinách eurozóny by sa mohla premietnuť aj do ostatných krajín a tak výraznejšie znížiť dopyt po slovenských výrobkoch a službách s následným negatívnym vplyvom na výkonnosť slovenskej ekonomiky. Očakávaná pokračujúca fiškálna konsolidácia v zahraničí môže taktiež znížiť zahraničný dopyt. Keďže v čase vypracovania aktuálnej predikcie neboli známe ani kvantifikované opatrenia fiškálnej konsolidácie v SR, žiadne nové opatrenia neboli zapracované do základného scenára, predstavujú však riziko smerom k nižšiemu rastu. Z predbežných informácií je však možné odhadnúť, že opatrenia budú prijaté skôr na príjmovej strane a takého charakteru, že by v krátkodobom horizonte nemali mať výrazný negatívny vplyv na HDP. Otázny však môže byť dopad na udržateľnosť verejných financií a ekonomického rastu v dlhodobejšom horizonte. V zahraničnom obchode SR existuje možné pozitívne riziko, ak by ponukový šok a nízka dovozná náročnosť neboli len jednorazovým efektom a pokračovali by aj naďalej.

V oblasti cien sú riziká pre rok 2012 vybilancované. V ďalších rokoch prevládajú prevažne prorastové riziká. Riziko smerom nahor predstavuje najmä zahraničná inflácia, cena ropy a výmenný kurz. Z domácej stránky sa javí smerom nahor riziko vyplývajúce z pripravovanej konsolidácie verejných financií, ktoré by sa mohlo materializovať cez vyššie nepriame dane. Celkovo vplyv vyššie uvedených rizík by mohol byť čiastočne tlmený nižším ako predpokladaným zahraničným dopytom.

[1] Eurosystem Staff Macroeconomic Projections for the Euro Area, Jún 2012. Podrobnejšie informácie o prognóze ECB sú dostupné na www.ecb.int.

[2] Dátum uzávierky predpokladov predikcie bol 15. mája 2012, v dôsledku čoho boli k dispozícii len informácie z rýchleho odhadu HDP.

Pozn: Strednodobá predikcia P2Q-2012 bude v plnom znení publikovaná na internetovej stránke NBS dňa 13. 6. 2012 o 10.00 h.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.