en en

Strednodobá predikcia P3Q-2012 - Zhrnutie

Prezentácia k Strednodobej predikcii P3Q-2012 a tabuľka s prehľadom základných makroekonomických ukazovateľov

Obnova globálnej ekonomickej aktivity sa v prvom polroku spomalila. Príčinou je stále zdĺhavý proces riešenia dlhovej krízy v eurozóne. Dlhová kríza naďalej spôsobuje neistotu investorov aj spotrebiteľov. Tá sa prenáša do spomaľovania rastu ekonomík našich hlavných obchodných partnerov, čo by sa malo začať premietať aj do ekonomickej aktivity na Slovensku.

V aktuálnej predikcii sa naďalej uvažuje s postupnou obnovou zahraničného dopytu. Vychádza sa pritom z predpokladu stabilizácie ekonomík postihnutých dlhovou krízou a s ďalším neprehlbovaním neistoty.

Najnovšia predikcia je založená na aktuálne dostupných údajoch národných účtov za prvý polrok 2012, na aktuálnych mesačných údajoch, na krátkodobých indikátoroch a na technických predpokladoch ECB[1].

Pri vypracovaní strednodobej predikcie zobrala NBS do úvahy nasledujúce faktory:

  • Nižší zahraničný dopyt
  • Pozitívnejší vývoj exportov a aktuálnych produkčných štatistík
  • Horšie údaje o domácom dopyte a ďalší pokles sentimentu
  • Negatívnejší vývoj na trhu práce
  • Konsolidačné opatrenia

Vyhodnotením týchto faktorov, najmä z reálnej ekonomiky a čiastočne aj dopadov konsolidačných opatrení, došlo v nasledujúcich dvoch rokoch k výraznejšiemu prehodnoteniu predikcie základných makroekonomických ukazovateľov smerom nadol v porovnaní s predchádzajúcou predikciou.

Zverejnené údaje z národných účtov o medzikvartálnom raste ekonomiky boli na jednej strane pozitívnejšie, ako sa očakávalo. Na druhej strane bolo v rámci sezónne očistenej štruktúry HDP obtiažne identifikovať jednoznačný zdroj rastu ekonomiky. Preto sa čiastočne prihliadalo aj na medziročný vývoj a tiež na mesačné ukazovatele. Na základe týchto informácií bolo možné lepšie vyhodnotiť východiskový stav ekonomiky. Ekonomika síce expandovala v prvom polroku, jej rast bol založený len na pozitívnom efekte ponukového šoku v automobilovom priemysle do exportnej výkonnosti. Dokumentuje to vývoj priemyselnej produkcie očistenej o automobilový priemysel. Sentiment a predstihové indikátory poukazujú na zhoršovanie situácie dokonca aj v tomto segmente. Trh práce bol len čiastočne pozitívne ovplyvnený ponukovým šokom, avšak na agregátnej úrovni nepribudli žiadne pracovné miesta. Spotrebiteľský dopyt tak zostal značne utlmený. Investičný dopyt poklesol z dôvodu pretrvávajúcej neistoty, zhoršenia sentimentu, spomaľujúcej sa úverovej aktivity a sprísnenia úverových podmienok.

Vychádzajúc z aktuálnej pozície ekonomiky, pretrvávajúcej neistoty a spomalenia zahraničného dopytu došlo k výraznému zníženiu výhľadu rastu ekonomiky v horizonte predikcie. Vplyv konsolidačných opatrení ešte dodatočne prispel k spomaleniu rastu v strednodobej predikcii. Znamená to, že by sa mali všetky komponenty vyvíjať horšie ako v júnovej predikcii. Keďže komponenty domáceho dopytu boli prehodnotené k nižším úrovniam, nemala by domáca časť ekonomiky tak výrazne prispievať k jej rastu. Trh práce by sa tiež mal vyvíjať negatívnejšie, ako v oblasti zamestnanosti, tak aj nezamestnanosti. Rovnako horší vývoj sa očakáva na príjmovej strane obyvateľstva, čo sa prejaví v nižšej spotrebe domácností. Inflácia bola v porovnaní s predchádzajúcou predikciou prehodnotená mierne k vyššej úrovni v roku 2012 a výraznejšie v roku 2013, a to v dôsledku nových technických predpokladov v oblasti cenového rastu energií a potravín k vyšším úrovniam.

Pri pohľade na celkový trend vývoja ekonomiky SR v rámci septembrovej predikcie sa v roku 2012 predpokladá mierne spomalenie ekonomického rastu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Mali by to ovplyvniť ako domáci, tak aj zahraničný dopyt. Príspevok obidvoch komponentov by sa mal znížiť. V súlade so znižovaním ekonomickej aktivity by sa mal spomaliť rast zamestnanosti. Vplyvom nepriaznivej situácie na trhu práce by malo dôjsť k stagnácii reálnych príjmov, čo by sa malo prejaviť v spotrebe domácností. Inflácia by sa mala spomaľovať, avšak stále by mala zotrvať na relatívne vysokej úrovni.

Tempo rastu ekonomiky by malo pokračovať v roku 2013 v spomaľovaní. Odznenie efektu ponukového šoku sa prejaví v nulovom príspevku čistého exportu. Ekonomiku by mal mierne potiahnuť domáci dopyt. Predpokladá sa opatrnosť spotrebiteľov, avšak postupne s obnovou dôvery v zahraničí aj u nás by sa mal pozvoľne naštartovať domáci dopyt. Investičný dopyt by mal byť utlmený pretrvávajúcou neistotou a vplyvom konsolidačných opatrení. Na trhu práce by sa nemala situácia výraznejšie meniť a zamestnanosť by mala stagnovať. Konsolidačné opatrenia by mali len čiastočne ubrať z rastu disponibilného príjmu domácností. Očakáva sa, že domácnosti budú saturovať časť tohto výpadku poklesom úspor. Inflácia by sa mala naďalej spomaľovať, keď by sa mal znížiť rast všetkých zložiek inflácie. Nepredpokladá sa vyšší proinflačný vplyv z cien komodít.

V roku 2014 by mal rast hospodárstva v súlade s výraznejším obnovením globálneho dopytu mierne akcelerovať. Vyšší príspevok k rastu sa očakáva zo strany čistého exportu cez nižšiu dovoznú náročnosť (vplyvom zahrnutia novej investície v automobilovom priemysle). Domáca časť ekonomiky by mala pokračovať v postupnom zrýchľovaní a prispievať tak pozitívne k rastu ekonomickej aktivity. Domáci dopyt by mal byť podporovaný rastom spotrebiteľského dopytu, keď sa nahromadením produktivity práce vytvorí priestor pre rast príjmov s prorastovým vplyvom do spotreby. Investičná činnosť firiem by mala byť ešte ovplyvnená dopadom konsolidačných opatrení z predchádzajúceho roka. Situácia na trhu práce by sa mala postupne začať zlepšovať v súlade s naštartovaním ekonomickej aktivity. Predpokladá sa rast zamestnanosti a reálnych kompenzácií, čo sa pozitívne prejaví v zrýchlení spotrebiteľského dopytu. V cenovom vývoji sa očakáva priaznivý vývoj, ktorý by mal odzrkadľovať technické predpoklady o vývoji cien komodít (najmä ropy).

V aktuálnej predikcii HDP pretrvávajú riziká smerom nadol v celom horizonte predikcie. Najvýznamnejším rizikom je možné prehlbovanie dlhovej krízy v Európe a následné výraznejšie spomalenie, resp. pokles zahraničného dopytu. Ďalším rizikom je iná ako odhadovaná reakcia ekonomiky na konsolidačné opatrenia. Riziká v cenovom vývoji pre rok 2013 a 2014 prevládajú smerom nahor, najmä vplyvom cien ropy.

Pozn: Strednodobá predikcia P3Q-2012 bude v plnom znení publikovaná na internetovej stránke NBS dňa 19. 9. 2012 o 10.00 h.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS[1] ECB Staff Macroeconomic Projections for the Euro Area, September 2012. Podrobnejšie informácie o prognóze ECB sú dostupné na www.ecb.int.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.