en en

Strednodobá predikcia P4Q-2012 - Zhrnutie

Prezentácia k Strednodobej predikcii P4Q-2012 a tabuľka s prehľadom základných makroekonomických ukazovateľov

Najnovšia decembrová makroekonomická predikcia bola založená na aktuálne dostupných údajoch o rýchlom odhade HDP a zamestnanosti, mesačných štatistikách a technických predpokladoch ECB. Pri tvorbe strednodobej predikcie zobrala NBS do úvahy nižší zahraničný dopyt, utlmený domáci dopyt, negatívne trendy z predstihových indikátorov, horší vývoj na trhu práce, ako aj aktuálne konsolidačné opatrenia.

Vývoj zahraničného dopytu po slovenských výrobkoch a službách by mal dosiahnuť dno na prelome rokov 2012 a 2013, v dôsledku čoho by sa mal rast ekonomiky v roku 2013 výraznejšie spomaliť. Ekonomický rast (tak ako v predchádzajúcej predikcii) pribrzdí aj konsolidácia verejných financií, najmä cez spomalenie investícii a spotreby domácností.

Spomalenie ekonomickej aktivity, ale aj možné efekty úprav pracovnej a sociálnej legislatívy, by mohli spôsobiť pokles zamestnanosti a nárast nezamestnanosti už od 4. štvrťroka 2012, s následným vplyvom na celý rok 2013. S obnovením zahraničného dopytu by sa mala začať oživovať aj domáca časť ekonomiky, ktorá by mala začať od roka 2014 prispievať kladne k HDP a vytvárať mierny rast ekonomiky (graf 1). To by sa následne malo prejaviť aj v tvorbe nových pracovných miest a postupnom znižovaní miery nezamestnanosti.

V porovnaní s predchádzajúcou predikciou dochádza k zhoršeniu vyhliadok makroekonomického vývoja, keď v roku 2012 by mala slovenská ekonomika vzrásť o 2,4 %, v roku 2013 o 1,6 % a v roku 2014 o 3,5 %. V cenovom vývoji sa predpokladá výraznejšie spomalenie inflácie z 3,8 % v roku 2012 na 2,3 % a 1,9 % v rokoch 2013 až 2014. V aktuálnej strednodobej prognóze prevládajú v reálnej ekonomike riziká smerom nadol a v cenovom vývoji smerom nahor.

Súvisiaci graf


Eurosystem Staff Macroeconomic Projections for the Euro Area, December 2012. Podrobnejšie informácie o prognóze ECB sú dostupné na www.ecb.int. Dátum uzávierky predpokladov predikcie bol 23. novembra 2012, v dôsledku čoho boli k dispozícii len informácie z rýchleho odhadu HDP, podľa ktorého slovenská ekonomika v 3. štvrťroku vzrástla o 0,6 %.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.