en en

Svetový deň – pohybom k zdraviu

Dnes si pripomíname Svetový deň Pohybom ku zdraviu. Ako na tom sme teda s pohybom a kde to najviac vidieť, ak je ho málo? Nedostatok fyzickej aktivity spolu so zlým stravovaním sú významným rizikovým faktorom pre srdcovo-cievne ochorenia, cukrovku ako aj niektoré onkologické ochorenia[1]. Podľa zisťovania Eurostatu sa až 48 % Slovákov nevenovalo fyzickej aktivite mimo práce, čo bolo len mierne viac než priemer EÚ. V rámci EÚ mali Dáni, Holanďania a Švédi najnižší podiel neaktívnych ľudí, na opačnom konci skončili Rumuni, Bulhari a Malťania.

Graf 1 Obyvatelia nevyvíjajúci žiadnu fyzickú aktivitu mimo práce (%)

Svetový deň – pohybom k zdraviu
Zdroj: Eurostat

Graf 2 Obyvatelia SR tráviaci fyzickou aktivitou viac než 150 minút voľného času týždenne (%)

Svetový deň – pohybom k zdraviu
Zdroj: Eurostat

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča týždennú aeróbnu aktivitu miernej intenzity aspoň na úrovni 150 – 300 minút týždenne[1]Slovensko mierne zaostáva aj v prípade podielu obyvateľov, ktorí sa venovali viac než 150 minút fyzickej aktivite mimo práce (31 % na Slovensku oproti 33 % v EÚ). V tejto metrike existujú aj výrazne rozdiely medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. V priemere športuje aspoň 150 minút týždenne vyšší podiel mužov než žien. Tento podiel stúpa s vyššou úrovňou vzdelania ako aj príjmu. Naopak, s rastúcim vekom klesá aj podiel obyvateľstva, ktoré vykonáva aspoň 150 minút mimopracovnej fyzickej aktivity. V porovnaní s najlepšími krajinami však zaostávame najmä v pohybe vo vyššom veku.

Zlé zdravotné výsledky sú jednou z hlavných výziev našej krajiny, ktorú identifikovala správa NBS Štrukturálne výzvy.

Graf 3 Obyvatelia SR tráviaci fyzickou aktivitou viac než 150 minút voľného času týždenne podľa vzdelania a pohlavia (2019, %)

Svetový deň – pohybom k zdraviu
Zdroj: Eurostat

Graf 4 Obyvatelia SR tráviaci fyzickou aktivitou viac než 150 minút voľného času týždenne podľa príjmu  a pohlavia (2019, %)

Svetový deň – pohybom k zdraviu
Zdroj: Eurostat

Graf Obyvatelia SR tráviaci fyzickou aktivitou viac než 150 minút voľného času týždenne podľa veku a pohlavia (2019, %)

Svetový deň – pohybom k zdraviu
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty
Poznámka: Najaktívnejšie krajiny EÚ v tomto meradle sú Fínsko, Holandsko a Švédsko.

Poznámka

[1] OECD (2017): Diet, physical activity and sedentary behaviours
[2] WHO: Physical activity


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.