en en

Svetový deň populácie

Celosvetový vývoj – do roku 2100

Projekcia OSN hovorí, že sa celosvetová populácia zvýši do roku 2100 zvýši približne o 3,08 miliardy. Teda z približne 7,79 miliardy v roku 2020 na približne 10,88 miliardy.

Až viac ako 95% tohto prírastku by malo byť v Afrike. Na začiatku projekcie má výrazný vplyv aj Ázia. Populácia Ázie by sa však mala od roku 2055 začať znižovať a v roku 2100 by mala byť jej populácia vyššia iba o 80 mil. v porovnaní s rokom 2020.

Podľa projekcie OSN by mala populácia Európy klesnúť už v roku 2022 a pokračovať v stabilnom poklese. Celkovo by sa medzi rokmi 2020 a 2100 mala populácia Európy znížiť o približne 118 mil.

Veľkosť populácie je v tomto období výrazne ovplyvnená aj epidémiou ochorenia COVID-19. V 27 krajinách Európskej únie boli v roku 2020 priemerné mesačné nadmerné úmrtia vo výške 11,8 %. Najvyššie nadmerná úmrtia boli v Slovinsku (19,3 %), Španielsku (18,8 %) a v Poľsku (18,8 %). Naopak najnižšie v Írsku (1,4 %), Lotyšsku (1,5 %) a Dánsku (1,6%).

V roku 2020: Vývoj na Slovensku

V januári 2021 bolo na Slovensku 5,46 mil. obyvateľov, čo predstavuje medziročný nárast o približne 1900 obyvateľov. Aj pre zvýšené úmrtia na COVID-19 ide o výrazne podpriemerný medziročný nárast, pretože priemerný medziročný nárast predstavuje približne 7500 obyvateľov.

Počet narodených v roku 2020 predstavoval 56 650 a zomretých 59 089, pod pozitívny medziročný prírastok (spomínaných +1900 obyvateľov) sa podpísala najmä migrácia. Medziročný nárast zomretých predstavoval 5855 osôb z čoho pri 4004 osobách je ako príčina smrti uvedený COVID-19. Za prvých 5 mesiacov roku 2021 stúpol počet úmrtí o 11 346, čo predstavuje nárast o 49 %. Tento nárast je takmer celý vysvetlený úmrtiami na COVID-19, ktorých v tomto období bolo 11 116. Tieto úmrtia mali za následok aj pokles počtu obyvateľov Slovenska, ktorý bol medzi januárom a aprílom 2021 vo výške 9 990 osôb.

Pri úmrtiach na COVID-19 prevládali muži, ktorých do mája 2021 zomrelo o 972 viac ako žien. Najviac mužov zomrelo vo veku 70-74 rokov, pri ženách bola najpočetnejšia skupina vo veku 80-85 rokov.

Trend

Podľa projekcie Európskej komisie by populácia na Slovensku mala do roku 2070 klesnúť z aktuálnych 5,46 mil. na 4,71 mil. Tento predpokladaný pokles je spôsobený nerovnomerným vekovým rozdelením obyvateľstva, kde sú relatívne silno zastúpené vekové skupiny okolo 40 rokov. Ďalším dôvodom je aktuálna aj prognózovaná miera fertility, teda plodnosti.

Miera fertility, ktorá predstavuje priemerný počet detí narodených jednej žene za celý život, dosiahla v roku 2019 hodnotu 1,56. Projekcia Európskej Komisie predpokladá, že táto hodnota sa do roku 2070 bude iba veľmi pozvoľne zvyšovať a v roku 2070 dosiahne 1,67. V roku 1960 bola miera fertility na Slovensku na úrovni 3,04, ale s výnimkou krátkych prestávok postupne klesala až na úroveň 1,2 v roku 2002.

Stredná dĺžka života pri narodení dosiahla v roku 2019 hodnotu 80,8 roku pre ženy a 74,3 roku pre mužov. Od roku 1980 sa stredná dĺžka života pri narodení zvýšila pre obe pohlavia. Pre mužov to bolo o 7,6 roka a pre ženy o 6,6 roka. Rozdiel medzi pohlaviami sa začal výraznejšie zmenšovať až od roku 2009.

Stredná dĺžka života pri narodení by sa do roku 2070 mala pre ženy zvýšiť o 8,2 roku na 89,0 rokov a pre mužov o 9,8 roku na 84,1 rokov.

Miera závislosti dosiahla v roku 2020 47,9 % a podľa projekcie Európskej Komisie bude výrazne rásť až do roku 2060, keď dosiahne úroveň 85,6 %. Minimum dosiahla v roku 2009, kedy bola na úrovni 38,6 %. Miera závislosti je podiel detí do 15 rokov a seniorov vo veku 65 a viac rokov na populácii v produktívnom veku 15-64 rokov. Projektovaný nárast bude dôsledkom starnutia obyvateľstva. Na rozdiel od obdobia medzi rokmi 1960 – 1990, kedy bola miera závislosti tiež relatívne vysoká, ale príčinou bol naopak relatívne vysoký podiel detí.

Trend zvyšovania miery závislosti predstavuje aj výzvu pre verejné financie, pretože bude menej ľudí prispievať do štátnej pokladnice a výdavky na dôchodky, sociálnu a zdravotnú starostlivosť budú rásť. Navyše sa vďaka rastúcej strednej dĺžke života bude zvyšovať aj podiel obyvateľov vo veľmi vysokom veku 80 a viac rokov, ktorí objektívne potrebujú intenzívnejšiu starostlivosť. To znamená, že v segmente ošetrovateľstva bude musieť pracovať viac ľudí v produktívnom veku. Podiel seniorov vo veku 80 a viac rokov na celkovej populácii aktuálne predstavuje 3,3 %. Podľa projekcie by tento podiel mal do roku 2070 stúpnuť na 14,6 %.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.