en en

TLAČOVÁ SPRÁVA CEBS: OFICIÁLNE VYJADRENIE CEBS-U K SÚČASNEJ KRÍZOVEJ SITUÁCII

Výbor európskych bankových dohľadov (CEBS) včera vydal svoje oficiálne vyjadrenie k súčasnej krízovej situácii.

Všeobecne
Bankové dohľady v  Európe zintenzívnili svoje kontakty a spoločné sily, aby sa vyrovnali so súčasnou krízou na trhoch.

Európske bankové dohľady veľmi pozorne sledujú vývoj na medzibankovom trhu a mieru rizika jednotlivých bánk voči zmluvným stranám, ktoré sú v ohrození a posudzujú návrhy predložené americkými predstaviteľmi/orgánmi dňa 18. septembra 2008 ohľadom regulácie a dohľadu bánk.

Spolupráca domáceho a hostiteľského dohľadu v rámci EÚ sa zintenzívnila zvlášť v kontexte pôsobiacich cezhraničných bankových skupín.

Stavajúc na už existujúcich prostriedkoch výmeny informácií a  otvorenej komunikácii, mohli európske bankové dohľady okamžite zareagovať na získanie adekvátnych informácií o miere rizika bánk voči známym zmluvným stranám, ktoré sú v ohrození. CEBS umožnil zdieľanie týchto informácií medzi všetkými orgánmi dohľadu EEA (európskeho hospodárskeho priestoru) – napr. prostredníctvom telekonferencií – a diskusie o možných reakciách dohľadu.

Budeme naďalej používať tieto kanály a prispôsobovať ich meniacim sa okolnostiam.

Lehman Brothers
V tomto prípade boli podniknuté koordinované snahy aby sa nahliadlo do miery rizika aké majú banky v EÚ voči Lehman Brothers.

Celkový súčet miery rizika bánk v EÚ voči Lehman Brothers je menší ako 2% kapitálového vybavenia bánk pôsobiacich v cezhraničnom priestore EÚ.

Patrí sem zabezpečená a nezabezpečená miera rizika, hlavne pri derivátoch, cenných papieroch, pôžičkách a úverových linkách.

Podľa nášho názoru, miera rizika voči Lehman Brothers je zvládnuteľná a väčšinou nepodstatná v  porovnaní s celkovými aktívami bánk a ich kapitálovým vybavením.

So zámerom získania rýchleho nahliadnutia do právnych štruktúr a právnej situácie, orgán CEBS-u pracuje na snímkovaní štruktúr právnického subjektu Lehman Brothers v Európe.

AIG
Pokiaľ ide o mieru rizika bánk EÚ voči AIG: vzhľadom na vládnu podporu poskytnutú AIG, bankové dohľady EÚ sú toho názoru, že toto zmluvné riziko je možné zatiaľ dostatočne zmierniť.

Medzibankový trh
Návrhy predložené americkými predstaviteľmi/orgánmi 18. septembra 2008, ktoré sa zamerali na zvýšenie dôvery na medzibankovom trhu sa pozorne študujú.

Orgán CEBS-u zriadil pracovnú skupinu, ktorá zhodnotí návrhy amerických predstaviteľov a zameria sa na možné dôsledky, ktoré by dané návrhy mohli mať pre subjekty dohľadu EÚ.

Zverejnenie
Vidíme, že v niekoľkých krajinách EÚ banky okamžite zverejnili svoju individuálnu mieru rizika voči Lehman Brothers a niektorým iným zmluvným stranám.

Podľa nášho názoru, adekvátne zverejnenie bankami je v tejto situácii kľúčové, aby sa zvýšila dôvera na trhu.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.