en en

Uhlíková stopa investícií centrálnych bánk vo svetle klimatických zmien

  • Centrálne banky investujú na finančnom trhu a z výnosov financujú náklady spojené s fungovaním inštitúcie
  • Vplyvy klimatických zmien ovplyvňujú výnosy a finančné riziká
  • Centrálne banky eurozóny začínajú s pravidelným zverejňovaním jednotných uhlíkových ukazovateľov eurových investícií, ktoré nie sú určené na výkon menovej politiky
  • Týmto krokom je zabezpečená vzájomná porovnateľnosť jednotlivých národných centrálnych bánk
  • Najväčšiu časť uhlíkovej stopy tohto portfólia Národnej banky Slovenska tvoria vládne dlhopisy
  • Správanie sa vlád a firiem preto zásadným spôsobom ovplyvňuje našu uhlíkovú stopu
  • Zverejňovanie uhlíkových ukazovateľov dáva pozitívny príklad a nastavuje prax v zverejňovaní informácií o klíme

Centrálne banky patria medzi inštitúcie, ktoré investujú peňažné prostriedky na finančných trhoch. Investujú, aby dosiahli zisk, z ktorého financujú chod inštitúcie a nedržia ich preto na bežnom účte alebo v trezore. Investori dávajú výnos a riziko na misku váh pri rozhodovaní o štruktúre portfólia.

Uhlíková stopa investícií centrálnych bánk vo svetle klimatických zmien

Správy o počasí: Zmeny klímy ovplyvňujú fungovanie firiem, to ako sa financujú, za koľko a či vôbec

Vplyvy klimatických zmien so sebou prinášajú dva typy takzvaného klimatického rizika. Prvým rizikom sú extrémne poveternostné podmienky, ako záplavy, víchrice a sucho. Druhým typom rizika je potreba adaptovať sa a zmierniť dosah klimatických zmien transformáciou hospodárstva, dekarbonizáciou.

Obe skupiny rizík môžu spôsobiť firmám zvýšené náklady a finančné straty. Vedia ovplyvniť fungovanie ich obchodného modelu a tým aj ich trhovú hodnotu. V konečnom dôsledku vplývajú na rizikovosť a výkonnosť samotnej investície. Preto ich investori nemôžu ignorovať pri rozhodovaní, do čoho a v akom objeme investujú.

Centrálne banky vedia podporiť transformáciu, v rámci nastavených pravidiel hry

Centrálne banky vedia a chcú podporiť transformáciu zosúladením investícií so záväzkami Parížskej dohody alebo európskym cieľom uhlíkovej neutrality. Centrálne banky eurozóny sa dohodli na pravidelnom zverejňovaní uhlíkových ukazovateľov investícií v eurových portfólách, ktoré nie sú určené na výkon menovej politiky (odborne: nemenovo-politické portfólio). Centrálnym bankám pribudol nástroj na monitorovanie klimatických rizík v investíciách.

Kde sa dnes nachádzame?

Národná banka Slovenska zverejnila prvú “Klimatickú správu“ o svojom eurovom nemenovo-politickom portfóliu:

Správa obsahuje informácie súvisiace s klimatickými rizikami. Portfólio má hodnotu 1,4 mld. eur, pričom väčšina prostriedkov je investovaná do krytých dlhopisov vysokej kvality (finančné inštitúcie vydávajú kryté dlhopisy, ktoré sú zabezpečené aktívami alebo inými majetkovými hodnotami, Graf 1).

Graf 1: Štruktúra nemenovo-politického portfólia

Uhlíková stopa investícií centrálnych bánk vo svetle klimatických zmien
Zdroj: NBS, Klimatická správa o nemenovo-politickom portfóliu Národnej banky Slovenska

Zraniteľnosť voči klimatickým rizikám posudzujeme troma ukazovateľmi: (i) vážená priemerná uhlíková intenzita; (ii) celkové uhlíkové emisie a (iii) uhlíková stopa. Platí vzťah, že čím sú hodnoty uhlíkovej stopy vyššie, tým sú investície vystavené väčšiemu klimatickému riziku a tým aj možnej strate.

Uhlíková stopa vládnych dlhopisov obsahuje všetky vyprodukované emisie v krajine. Preto, vládne dlhopisy tvoria najväčšiu časť uhlíkovej stopy portfólia, 286 tCO2  na investovaný milión eur aj napriek ich relatívne nízkemu zastúpeniu. Naopak, finančné inštitúcie, ktoré vydávajú kryté dlhopisy, majú malú uhlíkovú stopu, 0,45 tCO2e na nainvestovaný milión eur, (Tabuľka 1). Ďalší vývoj uhlíkovej stopy portfólia bude závisieť najmä od ambicióznosti klimatických záväzkov jednotlivých štátov ako aj podnikov a od ich plnenia.

Tabuľka 1: Klimatické ukazovatele nemenovo-politického portfólia NBS, koniec roka 2022

 Vládne dlhopisyNevládne dlhopisy
Veľkosť portfólia (mil. €)102.431 308.70
WACI (tCO2e/ mil. € tržieb alebo mil. € HDP v PKS alebo obyvateľstvo alebo mil. € celkové spotrebné výdavky) 286.292.95
Krytie dátami100.00%86.46%
Celkové uhlíkové emisie (Rozsah 1 & 2 v tCO2e)30 059.97534.74
Krytie dátami100.00%86.46%
Uhlíková stopa (tCO2e na investovaný mil.€) 286.290.45
Krytie dátami100.00%86.46%
Zelené a udržateľné dlhopisy (mil. €)0.00101.73
Zdroj: NBS, Klimatická správa o nemenovo-politickom portfóliu Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska tiež zverejnila expozíciu voči zeleným a udržateľným dlhopisom. Podiel zelených investícií vo vlastnom portfóliu sa zvýšil o 79 % na 102 mil. eur oproti predošlému roku. Emitenti zelených dlhopisov použili získané zdroje na financovanie projektov v oblasti obnoviteľnej energie a v oblasti zelených budov a infraštruktúry. Cieľom týchto investícií je podporiť transformáciu na nízkouhlíkovú ekonomiku.

Robíme to v snahe ísť príkladom, motivovať

Centrálne banky v boji s vplyvmi klimatických zmien nestoja v prvej línii, no majú viacero nástrojov, ako prispieť do diskusie o udržateľnosti. Správy o uhlíkovej stope časti portfólia centrálnych bank eurozóny sú pozitívnym príspevkom kultivovania informácií súvisiacich s klímou. Transparentné zverejňovanie údajov o uhlíkovej stope a vystavení sa klimatickým rizikám časti investícií slúži ako pozitívny praktický príklad. Má potenciál zvýšiť povedomie a porozumenie klimatických rizík, pomôcť porovnať jednotlivé inštitúcie a prispieť k transformácií na nízkouhlíkovú ekonomiku.