en en

Upozornenia ESMA – Initial Coin Offerings (ICOs)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil upozornenie pre investorov na riziká spojené s tzv. Initial Coin Offerings (ICOs) a upozornenie pre osoby poskytujúce tento typ produktov.

ICOs je inovatívny a výrazne sa rozmáhajúci spôsob zhromažďovania finančných prostriedkov od verejnosti. Ide v zásade o  vytvorenie elektronických „mincí“ a ich následnú ponuku a predaj verejnosti výmenou za zákonné meny (napr. euro), alebo častejšie za virtuálne meny (napr. bitcoin alebo ether). K takejto ponuke dochádza najčastejšie prostredníctvom internetu a sociálnych médií. Tieto elektronické „mince“ môžu mať rôzny charakter a účel, pričom ich možno použiť napríklad na kúpu služieb alebo produktov poskytovaných osobou, ktorá ich vytvorila alebo môžu oprávňovať investora na podiel na budúcej odmene vyplácanej takouto osobou.

ESMA upozorňuje na špekulatívnu povahu investovania do ICOs, s ktorými sú spojené viaceré riziká, a to najmä:

  • vo väčšine prípadov sa na ICOs nevzťahujú právne predpisy Európskej únie a z nich vyplývajúca ochrana pre investorov,
  • investorom hrozí vysoké riziko straty všetkých investovaných prostriedkov a vo väčšine prípadov neexistuje garancia získania očakávanej finančnej odmeny alebo poskytnutia očakávaných služieb alebo produktov zo strany osoby, ktorá elektronické „mince“ vytvorila,
  • hodnota elektronických „mincí“ sa môže výrazne zmeniť a nemusí byť možné predať ich inej osobe alebo ich spätne zameniť za oficiálne uznané meny (napr. euro),
  • investori sa môžu stať obeťou podvodu alebo iných nezákonných aktivít (napr. krádeže elektronických „mincí“),
  • informácie poskytované investorom nemusia byť úplné a pravdivé, resp. môžu byť zavádzajúce (napr. môžu zdôrazňovať možný výnos investície, pričom však nepoukazujú v dostatočnej miere aj na spojené riziká),
  • hrozí riziko nefunkčnosti technológie umožňujúcej vytváranie, prevod alebo evidovanie elektronických „mincí“.

Plné znenia obidvoch upozornení v anglickom jazyku sú dostupné na internetových stránkach:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-829_ico_statement_investors.pdf https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-828_ico_statement_firms.pdf

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.