en en

Upozornenie - Forex

Národná banka Slovenska (NBS) v poslednom období zaznamenáva zvyšujúci dopyt po obchodovaní s peňažnými prostriedkami v cudzej mene a s rôznymi derivátmi na cudzie meny, všeobecne známe pod pojmom Forex (z angl. Foreign Exchange). NBS preto opakovane upozorňuje verejnosť na vysokú rizikovosť tohto obchodovania, pri ktorom dochádza k značným finančným stratám.

Obchodovanie na trhu Forex sa v prevažnej miere uskutočňuje na internetových platformách, ktoré často nespĺňajú zákonné požiadavky. Subjekty prevádzkujúce tieto platformy sľubujú vysoké zhodnotenie investície alebo dokonca garantovaný výnos. Vo väčšine prípadov spotrebiteľ dostáva spočiatku od subjektu výnosy, ktoré navodzujú dojem, že obchodovanie je úspešné. Následne je od spotrebiteľa vyžiadaná ďalšia investícia (vo väčšom objeme), pri ktorej už dochádza k značnej finančnej strate a účet spotrebiteľa sa zablokuje až do momentu, kým nepošle ďalšie peniaze na vykrytie strát. V niektorých prípadoch už spotrebiteľ ani nie je schopný nadviazať so subjektom žiadny kontakt.

NBS preto upozorňuje, že subjekty ponúkajúce takúto formu investície musia spĺňať viacero zákonných povinností, medzi ktoré patria okrem iného aj dôkladné informovanie spotrebiteľa o povahe a rizikách investície. NBS odporúča nevstupovať do takejto investície, ak má spotrebiteľ pocit, že ponúkanému produktu na základe poskytnutých informácií nerozumie.

NBS zároveň vyzýva verejnosť, aby v prípade akýkoľvek nejasností a otázok o subjektoch, ktoré ponúkajú možnosť obchodovať na trhu Forex priamo kontaktovali NBS, a to aj v prípade, ak sa tento subjekt preukazuje povolením z iného členského štátu Európskej únie.

Oddelenie komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.