en en

Upozornenie na činnosť spoločnosti SHEDLIN Latin American Property 1

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje investorov vyhlasovateľa verejných ponúk majetkových hodnôt spoločnosti SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH & Co. KG, so sídlom Norimberg, Breslauer Strasse 369, 90471 Norimberg, Spolková republika Nemecko, IČO: HRA15670, že k dátumu zverejnenia tohto upozornenia vyhlasovateľ nepredložil Ročnú finančnú správu za rok 2016 NBS spolu s dokladmi o ich zverejnení a ani ich nezverejnil na svojom webovom sídle, ktoré už v súčasnosti nemá.
Zároveň NBS upozorňuje, že spoločnosť SHEDLIN Capital AG vstúpila do konkurzu dňa 26.11.2014 na miestnom súde v Norimbergu, ktorá podľa Prospektu investícií je osobou ovládajúcou vyhlasovateľa verejných ponúk majetkových hodnôt spoločnosť SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH & Co. KG.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.