en en

Upozornenie na nezákonné aktivity spoločnosti Happy Trend Ltd. o.z. Slovensko

Národná banka Slovenka oznamuje verejnosti, že na slovenskom finančnom trhu pôsobí spoločnosť registrovaná ako Happy Trend Ltd. – organizačná zložka Slovensko, Párovská 16, 949 01 Nitra (ďalej len „Happy Trend Ltd. o.z. Slovensko“) tak, že získava od občanov peňažné prostriedky, ktoré má ďalej zhodnotiť. Spoločnosť Happy Trend Ltd. o.z. Slovensko prostredníctvom sprostredkovateľov uzatvára s vkladateľmi tzv. „zmluvy o investovaní“ bez konkrétneho účelu, s prísľubom zhodnotenia vložených peňažných prostriedkov. Činnosť spoločnosti Happy Trend Ltd. o.z. Slovensko má formálne charakter prijímania peňažných vkladov, ktoré sa majú ďalej zhodnotiť.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „bez bankového povolenia nemôže nikto prijímať vklady, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať z vkladov úroky alebo iné odplaty, ktoré sú daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu“. Spoločnosť Happy Trend Ltd. o.z. Slovensko nemá takéto, ani žiadne iné povolenie, ktoré by ju k tejto činnosti oprávňovalo. Uzatváraním predmetných zmlúv o prijímaní a zhodnocovaní peňažných vkladov bez povolenia Národnej banky Slovenka spoločnosť Happy Trend Ltd. o.z. Slovensko koná v rozpore s § 3 ods. 1 citovaného zákona o bankách.

Národná banka Slovenka upozorňuje verejnosť, že spoločnosť Happy Trend Ltd. o.z. Slovensko, túto činnosť vykonáva neoprávnene a  na základe podnetov občanov, ktorí boli spoločnosťou Happy Trend Ltd. o.z. Slovensko poškodení je jej činnosť predmetom šetrenia orgánov činných v trestnom konaní. Spoločnosť Happy Trend Ltd. o.z. Slovensko neplní svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv a prijatých vkladov.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.