en en

Upozornenie na platformu CROWD1

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na činnosť spoločností CROWD1 Network Ltd.Impact Crowd Technology S.L. vykonávajúcich svoje aktivity predovšetkým prostredníctvom mobilných aplikácií, platformy CROWD1 na webovom sídle https://crowd1.com/ a jednotlivých členov propagujúcich investovanie cez tieto spoločnosti.

Činnosť spoločností nepodlieha dohľadu NBS, spoločnosti nemajú udelené žiadne povolenie NBS na výkon činnosti v oblasti finančného trhu na Slovensku a nie sú zapísané v žiadnom registri vedenom NBS.

Finančné prostriedky investované prostredníctvom tejto spoločnosti nie sú kryté Fondom ochrany vkladov[1] ani Garančným fondom investícií[2].

Viacero krajín (Nový Zéland[3], Maurícius[4], Južná Afrika[5], Filipíny[6] a i.) prostredníctvom svojich orgánov dohľadu vydalo za posledné obdobie verejné upozornenia, ktoré sa týkali platformy CROWD1 a spôsob podnikania spoločností definovalo ako formu pyramídového podvodu či Ponziho schémy.

NBS v rámci zabezpečenia ochrany finančného spotrebiteľa vytrvalo upozorňuje na nebezpečné praktiky a množstvo spoločností vykonávajúcich neoprávnenú alebo zakázanú činnosť. Aj v súvislosti s tým NBS zverejnila upozornenie týkajúce sa pyramídového podvodu a Ponziho schémy.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Oprávnenie na podnikanie jednotlivých subjektov si môžu spotrebitelia preveriť na internetovej stránke NBS.

Spoločnosť CROWD1 Network Ltd. má sídlo HDS Tower, Unit No 3408, Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 393243 Dubai, Spojené arabské emiráty a spoločnosť Impact Crowd Technology S.L. má sídlo Calle Velazquez 86, Portal A, 1 derecha 28006, Madrid, Španielsko.


[1] podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[2] podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov

[3] https://www.fma.govt.nz/news-and-resources/warnings-and-alerts/crowd1-and-impact-crowd-technology-s-l/

[4] https://www.fscmauritius.org/media/84895/investor-alert-against-crowd1.pdf

[5]https://www.fsca.co.za/News%20Documents/FSCA%20Press%20Release%20FSCA%20statement%20on%20Crowd%201%2023%20June%202020.pdf

[6] https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2020/05/2020CDO_Case-No.-05-20-064-Crowd1-CDO.pdf

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.