en en

Upozornenie na subjekt SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD, družstvo

Národná banka Slovenska upozorňuje na aktivity subjektu SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD, družstvo, ktoré ponúka možnosť stať sa jeho podielnikom prostredníctvom webovej stránky https://spdr.sk/www.narodnabanka.sk Zároveň v marketingovej komunikácii používa družstvo neoprávnene aj slovo banka. Podľa príslušného ustanovenia zákona o bankách môže slová banka alebo sporiteľňa v obchodnom mene používať iba právnická osoba, ktorá má udelené bankové povolenie.  Rovnako to platí aj pre ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová (banka, sporiteľňa…) alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú.

Činnosť družstva  nepodlieha dohľadu NBS, družstvu nebolo vydané žiadne povolenie, ktoré by ho oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti NBS a nie je zapísané v žiadnom registri, ktorý vedie NBS. Finančné prostriedky investované prostredníctvom družstva nie sú kryté Fondom ochrany vkladov1 ani Garančným fondom investícií2.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. NBS odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možností, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty. Oprávnenie na podnikanie jednotlivých subjektov si môžu spotrebitelia preveriť na internetovej stránke NBS.

Subjekt SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD, družstvo má sídlo na Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava -Staré mesto, IČO: 53 221 672.

1 podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2 podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov