en en

Upozornenie Národnej banky Slovenska na činnosť spoločnosti BEST INVEST SK, s. r. o.

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti BEST INVEST SK, s. r. o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 28. 10. 2011, ktorá nepodala NBS návrh na zápis do registra veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery.

BEST INVEST SK, s. r. o. nie je registrovaná v tomto registri, čím by bola oprávnená poskytovať spotrebiteľské úvery. Spoločnosť BEST INVEST SK, s.r.o. nemá ani žiadne iné povolenie udelené Národnou bankou Slovenska na poskytovanie úverov a pôžičiek a nepodlieha dohľadu nad finančným trhom NBS.

Poskytovať spotrebiteľské úvery na území Slovenskej republiky môže len veriteľ (fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti), ktorý je v registri veriteľov zapísaný. Bez registrácie nemôže veriteľ v súlade s § 20 ods. 24 zákona poskytovať spotrebiteľské úvery.

Register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery vedie Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. Národná banka Slovenska do tohto registra zapíše veriteľa na základe jeho návrhu na zápis do registra veriteľov. NBS však zo zákona nemá oprávnenie dohliadať subjekty zapísané v registri veriteľov, kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Prehľad o veriteľoch zapísaných v registri veriteľov je dostupný na webovej stránke Národnej banky Slovenska: http://regver.nbs.sk/search.php

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.