en en

Upozornenie Národnej banky Slovenska na nepovolenú činnosť obchodnej spoločnosti EDBUSY SLOVAKIA, s.r.o.

Národná banka Slovenska upozorňuje klientov, vkladateľov a investorov na podnikateľskú činnosť obchodnej spoločnosti EDBUSY SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava.

Uvedená obchodná spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra SR 28. 3. 2008, kde má zapísané okrem iného aj činnosti „poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky“ a „sprostredkovateľská činnosť v oblasti poskytovania úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky“. Z upozornenia Policajného zboru, zaslaného Národnej banke Slovenska, a informácií zverejnených na internetových stránkach je zrejmé, že EDBUSY SLOVAKIA, s.r.o., vyvíja na území Slovenskej republiky také aktivity, na ktoré nemá povolenie Národnej banky Slovenska. Podstatou týchto aktivít je verejné povzbudzovanie klientov na investovanie finančných prostriedkov, ktoré je spojené s prísľubom poskytovania úverov a finančných výhod. V podstate však ide o nepovolené zhromažďovanie finančných prostriedkov od verejnosti, teda o konanie, ktoré presahuje rámec činností povolených živnostenským úradom a na ktoré je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. Uvedené konanie EDBUSY SLOVAKIA, s.r.o., navyše pripomína pyramídový systém.

Národná banka Slovenska, ako verejnoprávny orgán oprávnený udeľovať povolenia podľa zákonov regulujúcich finančný trh, upozorňuje verejnosť, že nevydala žiadne povolenie spoločnosti EDBUSY SLOVAKIA, s.r.o., ktoré by oprávňovalo túto obchodnú spoločnosť podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činností podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ani podľa zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska vzhľadom na tieto skutočnosti dôrazne upozorňuje verejnosť, že vyvíjanie akýchkoľvek podnikateľských činností spoločnosťou EDBUSY SLOVAKIA, s.r.o. v oblasti finančného trhu, na ktoré je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, je v rozpore s uvedenými zákonmi, vykonávanie investičných činností spoločnosťou EDBUSY SLOVAKIA, s.r.o. nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít EDBUSY SLOVAKIA, s.r.o. nepodliehajú ochrane podľa zákonov Slovenskej republiky.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.