en en

Upozornenie Národnej banky Slovenska na nepovolenú činnosť spoločnosti All Property Ltd.

Národná banka Slovenska upozorňuje klientov, vkladateľov a investorov na podnikateľskú činnosť obchodnej spoločnosti All Property Ltd. (All Property Limited). Podľa dostupných informácií All Property Ltd., so sídlom v Dubaji, ponúka prostredníctvom internetových stránok slovenským klientom investovanie finančných prostriedkov do investičných nástrojov, pričom ponúka 100-percentnú garanciu vložených vkladov, resp. investícií, s 36-percentným ročným výnosom.

Národná banka Slovenska, oprávnená na udeľovanie povolení podľa zákonov regulujúcich finančný trh, upozorňuje verejnosť, že neudelila žiadne povolenie, ktoré by oprávňovalo spoločnosť All Property Ltd. podnikať v Slovenskej republike podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ani podľa zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska vzhľadom na tieto skutočnosti súčasne upozorňuje, že vyvíjanie akýchkoľvek podnikateľských činností spoločnosťou All Property Ltd. v oblasti finančného trhu v Slovenskej republike, na ktoré je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, je v rozpore s uvedenými zákonmi, vykonávanie investičných činností spoločnosťou All Property Ltd. nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít All Property Ltd. nepodliehajú ochrane podľa zákonov Slovenskej republiky.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.