en en

Upozornenie Národnej banky Slovenska na nepovolenú činnosť spoločnosti Worldclearing US LLC

Poznámka:

Národná banka Slovenska upozorňuje potenciálnych klientov obchodnej spoločnosti Worldclearing US LLC – vkladateľov a investorov na nepovolenú podnikateľskú činnosť tejto obchodnej spoločnosti, t. č. so sídlom 50 California Street Suite 1500, 94111 San Francisco, California, USA.

Z upozornenia Policajného zboru zaslaného Národnej banke Slovenska je zrejmé, že spoločnosť Worldclearing US LLC, vyvíja na území Slovenskej republiky také aktivity, na ktoré je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, pričom uvedenej spoločnosti také povolenie nebolo udelené. Podstatou týchto aktivít je oslovovanie potenciálnych klientov na investovanie finančných prostriedkov do penzijného fondu U.A.E. Pension Fund, ktorý sídli v Spojených arabských emirátoch. Fond je určený fyzickým osobám vo veku 18 až 67 rokov a je zriadený pre 50 000 účastníkov z celého sveta. Spoločnosť Worldclearing US LLC ponúka prostredníctvom U.A.E. Pension Fund možnosť získania finančnej kompenzácie do 80 000 € po vložení jednorazového poplatku a po jeho naplnení a za získanie ďalšieho klienta ponúka sponzorskú odmenu 3 000 €.

Ide o nepovolené zhromažďovanie finančných prostriedkov od verejnosti, teda o činnosť na ktorú je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. Uvedená činnosť Worldclearing US LLC má znaky pyramídového systému.

Národná banka Slovenska, ako verejnoprávny orgán oprávnený udeľovať povolenia podľa zákonov regulujúcich finančný trh, upozorňuje verejnosť, že nevydala žiadne povolenie spoločnosti Worldclearing US LLC, ktoré by oprávňovalo túto obchodnú spoločnosť podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činností podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ani podľa zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska vzhľadom na tieto skutočnosti dôrazne upozorňuje verejnosť, že vyvíjanie akýchkoľvek podnikateľských činností spoločnosťou Worldclearing US LLC na finančnom trhu Slovenskej republiky, na ktoré je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, je v rozpore s uvedenými zákonmi, vykonávanie investičných činností spoločnosťou Worldclearing US LLC nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít Worldclearing US LLC nepodliehajú ochrane podľa zákonov Slovenskej republiky.

Poznámka: Po zverejnení tlačovej správy, ktorej prvá veta druhého odstavca znela: „Z upozornenia Policajného zboru zaslaného Národnej banke Slovenska a príslušných informácií zverejnených na internetovej stránke www.lepsizivot.com je zrejmé, že spoločnosť Worldclearing US LLC, vyvíja na území Slovenskej republiky také aktivity, na ktoré je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, pričom uvedenej spoločnosti také povolenie nebolo udelené“, prevádzkovateľ stránky www.lepsizivot.com informoval NBS, že „po zverejnení tlačovej správy NBS odstránil z uvedenej stránky informácie o tomto projekte a v projekte figuruje len ako klient“. Z uvedeného dôvodu NBS tlačovú správu editovala.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.