en en

Upozornenie NBS: Investície do podnikových dlhopisov si dobre premyslite a preverte si firmu, ktorej požičiavate

– Slováci do dlhopisov investujú čoraz viac. Kým v roku 2014 boli úspory domácností v týchto nástrojoch pod jednou miliardou eur, o dva roky neskôr to bolo viac ako dve miliardy a už v polovici roku 2019 to boli tri miliardy eur.

– v susednom Česku je investovanie do podnikových dlhopisov obľúbené tiež, no tu už zaznamenávajú prvé prípady, keď obchodné spoločnosti nesplácajú emisie

– v čase mimoriadne nízkych úrokov rastie dopyt po investičných nástrojoch, ktoré ponúkajú vyšší výnos, no zároveň ich sprevádzajú väčšie riziká

– bežní spotrebitelia si tieto riziká často neuvedomujú

Čo sú podnikové dlhopisy?

Sú to dlhopisy, ktoré vydávajú bežné obchodné spoločnosti, teda ich nevydáva štát alebo verejné organizácie. Dlhopisy sa vydávajú na to, aby ten, kto dlhopisy vydáva, si prostredníctvom nich požičal peniaze od tých, ktorí si dlhopisy kupujú. Emitent, teda firma, ktorá tieto cenné papiere vydáva, musí ich majiteľovi splácať dlžnú sumu a aj výnosy z nich, k určitému dátumu. Podnikové dlhopisy však zväčša nie sú zabezpečené. Ak aj sú, investori do dlhopisov si v emisných podmienkach musia preveriť, akým spôsobom a v akom rozsahu sú zabezpečené. Mnohé z nich totiž môžu byť rizikové. Riziko závisí od toho, aká úspešná je vo svojom podnikaní firma, ktorá ich vydáva. Podnikové dlhopisy nie sú náhradou termínovaných vkladov v banke.

Na čo si dať pozor?

Uvážlivý investor by si mal uvedomiť, že kúpou dlhopisu vlastne požičiava svoje peniaze na podnikateľský účel a môže v plnom rozsahu znášať podnikateľské riziko, ktoré je s každým podnikaním spojené. Mal by teda požičiavať tomu, komu verí a na účel, ktorému verí.

Investori by si preto mali o emitentovi dlhopisu zistiť čo najviac informácií. Napríklad o jeho finančnej situácii a až potom sa rozhodnúť, či od neho dlhopis kúpia. Zverejňované emisné podmienky dlhopisov sú len základnou informáciou, ktorú určuje zákon a sú určené najmä pre profesionálnych investorov. Ak „bežní finanční spotrebitelia“ týmto informáciám nerozumejú, alebo ich nevedia zanalyzovať, nemali by do podnikových dlhopisov investovať.

Zároveň platí, že čím vyšší ponúkaný výnos, tým väčšie riziko. Najmä ak sa výnos pohybuje v dvojciferných číslach treba byť mimoriadne obozretný.

Pozor si treba dať aj na to, že investor bude musieť na navrátenie svojich peňazí čakať až do splatnosti dlhopisu. Skôr sa k nim nedostane, predbežne mu môžu byť vyplácané iba kupóny, ak sa na tom s emitentom dohodli. Podnikové dlhopisy pred dátumom splatnosti sa síce dajú predať inej osobe, kupec sa však nájde málokedy, pretože sekundárny trh s dlhopismi je zvyčajne málo likvidný.

Aká je úloha a zodpovednosť NBS?

Ak sa dlhopisy verejne ponúkajú, NBS k nim schvaľuje tzv. prospekt. Je to dokument, ktorý obsahuje nevyhnutné informácie, aby mohli investori prijať informované rozhodnutie. NBS pri jeho schvaľovaní kontroluje, či spĺňa všetky náležitosti, no nepreveruje vecnú správnosť informácií, ktoré sú v prospekte uvedené, ani za ne nezodpovedá.

Ak sa podnikové dlhopisy predávajú prostredníctvom poskytovateľov investičných služieb (banky, obchodníci s cennými papiermi, finanční spostredkovatelia…), NBS kontroluje pravidlá, ktoré musia poskytovatelia dodržiavať.

Národná banka Slovenska však nedohliada na dodržiavanie pravidiel zákona o dlhopisoch, vrátane toho, či sa daný dlhopis splatí alebo nie. Národná banka Slovenska ani neschvaľuje emisné podmienky. Pokiaľ investori čelia situácii, keď im nie sú vyplácané výnosy alebo istina z dlhopisu, musia si svoje nároky uplatňovať cestou súkromno-právnych inštitútov.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.