en en

Upozornenie NBS na činnosť spoločností Next Trade Ltd. a R S Marketing Ltd. (www.olympusmarkets.com)

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločností Next Trade Ltd., P.O.BOX 1276, Port Vila, Vanuatu a R S Marketing Ltd., Suhata Reka 117/3, Sofia, Bulharsko (ďalej aj ako „spoločnosti“). Spoločnosti ponúkajú investičné produkty bez splnenia legislatívnych povinností Slovenskej republiky.

Spoločnosti prevádzkujú internetovú stránku www.olympusmarkets.com, kde ponúkajú možnosť investovať do obchodov s cudzími menami (tzv. forex) a inými finančnými derivátmi.

Národná banka Slovenska upozorňuje, že vyššie uvedené spoločnosti nemajú povolenie, ktoré by ich oprávňovalo podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Národná banka Slovenska zároveň neeviduje uvedené spoločnosti ani ako poskytovateľov investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia.

Investičné činnosti spoločností Next Trade Ltd. a R S Marketing Ltd. nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít týchto spoločností nepodliehajú ochrane podľa zákonov Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska zároveň upozorňuje potenciálnych investorov, že nie je možné ani sprostredkovať (predávať) služby týchto spoločností treťou stranou na území Slovenskej republiky.

Upozorňujeme tiež spotrebiteľov, aby informácie z platobných kariet využívali výhradne v zabezpečenom elektronickom prostredí a neposkytovali žiadnym osobám fotokópie svojich platobných kariet alebo údaje z nich.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Národná banka Slovenska odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možnosti, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.