en en

Upozornenie NBS na neetické a nekalé praktiky na kapitálovom trhu

Národná banka Slovenska upozorňuje potenciálnych investorov, že na finančnom trhu pôsobia subjekty, ktoré pri získavaní klientov a pri narábaní s ich peniazmi používajú nepoctivé (nekalé a neetické) praktiky. Pri získavaní klienta niektorí sprostredkovatelia investičných služieb nemajú záujem o to, aby z obchodovania s cennými papiermi mal prospech klient, ale majú záujem o to, aby klient obchodoval čo najviac, nezáleží im na tom, či je investor v zisku alebo v  strate.

Klient – potenciálny investor – je najčastejšie oslovovaný sprostredkovateľom investičných služieb s ponukou na výhodné investovanie do cenných papierov telefonicky.

Sú mu však zamlčané, resp. nedostatočne vysvetlené všetky riziká spojené s príslušným druhom finančného nástroja alebo ponúkanej investičnej služby, ktoré bude musieť podstúpiť. Klient býva často účelovo vystavený časovému stresu tvrdením, že obchody je potrebné urobiť čo najskôr, lebo „teraz je najvhodnejšia doba na nákup“.

Sprostredkovateľ investičných služieb obvykle odporučí a nadiktuje klientovi pokyny na nákup/predaj cenných papierov, ktoré potom obchodník s cennými papiermi zrealizuje na účet klienta. Klient teda nakupuje a predáva cenné papiere na základe osobných odporúčaní sprostredkovateľa investičných služieb veľmi často, v niektorých prípadoch aj viackrát za deň, a teda za jednotlivé transakcie platí poplatky. Takýmito aktivitami vzniká klientovi, okrem častej kapitálovej straty spôsobenej poklesom trhovej ceny, v konečnom dôsledku celková strata investovaných finančných prostriedkov.

Ide o praktiku nadmerného obchodovania, keď obchodník s cennými papiermi nadmerne obchoduje s cennými papiermi na účte klienta s cieľom generovať poplatky.

Charakteristickým znakmi nadmerného obchodovania sú neprimerane vysoký obrat na účte klienta, časté nákupy a predaje cenných papierov a tiež vysoké poplatky obchodníka s cennými papiermi. Ďalším ukazovateľom nadmerného obchodovania je vysoká frekvencia nákupov a predajov na účte klienta obvykle s nízkym rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou cenných papierov.

Národná banka Slovenska odporúča všetkým potenciálnym klientom, budúcim investorom, aby sa pri oslovení sprostredkovateľom investičných služieb, ako aj obchodníkom s cennými papiermi vždy informovali najmä na všetky riziká spojené s daným druhom ponúkaného finančného nástroja a poplatky súvisiace s investovaním.

Všetky dokumenty, ktoré klient podpisuje by mal vždy pozorne prečítať, nikdy nepodpisovať dokumenty, ktorým nerozumie, alebo v ktorých sú vyplnené nepravdivé údaje o jeho investičných zámeroch a skúsenostiach. Každý budúci investor by si mal vždy pamätať základné pravidlo investovania: „Čím vyšší výnos požadujem, tým väčšie riziko straty musím podstúpiť.“

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Národná banka Slovenska

oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk