en en

Upozornenie NBS – odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb spoločnosti CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s.

Národná banka Slovenska (NBS) dňa 1. 3. 2011 odobrala povolenie na poskytovanie investičných služieb spoločnosti CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s. so sídlom, Poľná 1, 811 08 Bratislava,
IČO: 35 828 74.

Dôvodom na rozhodnutie Národnej banky Slovenska bolo neplnenie podmienok zo strany spoločnosti, ktorých splnenie musí obchodník s cennými papiermi preukázať pri udelení povolenia a následne spĺňať počas celej doby svojej existencie. Spoločnosť CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s. nespĺňala technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených činností, neuhrádzala včas v stanovenej lehote príspevky do Garančného fondu investícií, nepredkladala Národnej banke Slovenska zákonom stanovené výkazy a informácie potrebné pre dohliadaciu činnosť NBS.

Rozhodnutie Bankovej rady NBS nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 3. 2011 a od tohto dátumu nie je spoločnosť CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s. oprávnená poskytovať investičné služby.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.