en en

Úvodné slovo guvernéra NBS P. Kažimíra na Konferencii guvernérov centrálnych bánk krajín V4 v Budapešti o výzvach v súvislosti so zmenou klímy

Jó napot kívánok!

Ďakujem za pozvanie do tejto diskusie a je mi potešením, že tu dnes môžem byť. Ešte lepšie by bolo byť osobne v Budapešti… je škoda, že sme sa pre súčasnú situáciu mohli stretnúť len virtuálne.

Dnešnou témou je postupný prechod k zelenšej ekonomike.

Dornbuschov zákon hovorí, že „príchod krízy trvá oveľa dlhšie, než sa domnievame, ale potom k nej dôjde omnoho rýchlejšie, ako by sme čakali,“ … bol to prípad pandémie… a obávam sa, že pri zmene klímy môže ľahko nastať rovnaký scenár.

Nedávna kríza nám ukázala, aká krehká je naša existencia a ako sa lokálny problém vznikajúci na druhej strane zemegule môže takmer mihnutím oka zmeniť na globálny.

Zmena klímy, podobne ako vírusy, neovplyvňuje iba jeden región, hranice, ideológiu či menu.

Skleníkové plyny nemajú vplyv len na jednu geografickú oblasť. Šíria sa všade a spôsobujú škody na celej planéte. Bez výnimiek a bez otázok.

Takéto globálne problémy si vyžadujú globálne riešenia. Žiadny aktér tento problém sám nevyrieši.

V súčasnosti prevláda vedecký konsenzus, že zmena klímy predstavuje vážnu hrozbu pre ľudstvo a hospodárstvo. Industrializácia a globalizácia vedú k zvyšovaniu emisií. Stále však tápeme v tom, ako efektívne naložiť s rizikami fyzikálnych zmien a prechodu na ekologickejšie hospodárstvo. Politiky zamerané na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy by mohli vyvolať revolúciu — udržateľnú revolúciu s potenciálom formovať svet.

Uhlíkový rozpočet na udržanie otepľovania pod hranicou 2°C podľa Parížskej dohody sa vyčerpá asi o 25 rokov.

Našou výhodou je, že vieme, že zmena klímy je nezvratná.

Na prechod globálnej ekonomiky k nulovým emisiám a odvrátenie klimatickej katastrofy budú potrebné investície v hodnote biliónov dolárov. Presne tak, ako si priemyselné revolúcie vyžadovali prílev kapitálu a vývoj technológií. To predstavuje obrovskú výzvu pre mobilizáciu kapitálu a skvelú príležitosť pre investorov financovať nové technológie a investovať do obchodných modelov budúcnosti. Musíme zmeniť smerovanie ekonomických síl, aby sme vytvorili silné stimuly (hybnú silu) na podporu investícií do výskumu a vývoja, na mobilizáciu verejného a súkromného kapitálu a na zavedenie politík v oblasti adaptácie a zmierňovania negatívnych dôsledkov klimatickej krízy. Potrebujeme sa zbaviť prekážok.

A aké sú pozitíva? Transformácia prináša rast, zamestnanosť a inovácie.

Zmena klímy ako negatívna externalita je učebnicovým príkladom zlyhania trhu.

Vlády majú k dispozícii najmocnejšie nástroje – spoplatňovanie emisií uhlíka, uhlíkovú daň a obchodovateľné emisné povolenky.

Samozrejme, určitú úlohu v rámci svojho mandátu tu zohrávajú aj centrálne banky. Centrálne banky môžu pomôcť pochopiť zložitosti tejto otázky, a predísť tak podceneniu možných dôsledkov. A to všetko kým nebude príliš neskoro.

Viac než prejavy potrebujeme dohodu o spoločných opatreniach na vybudovanie udržateľnej a odolnej ekonomiky pre budúce generácie. Stojíme pred kritickým momentom; naše kroky v nasledujúcich desiatich rokoch rozhodnú o našej budúcnosti.

Daň za nečinnosť sa každým okamihom zvyšuje a my nesmieme zatvárať oči pred klimatickými výzvami. Dnešné zaháľanie má dosah na budúce generácie. Nebude úniku.

Neexistuje zázračný liek. Spojme sily najlepších mozgov na svete a hľadajme prijateľné riešenia. Dobrovoľný prístup nestačí.

To ma privádza k minulotýždňovým záverom našej strategickej revízie.

My, Rada guvernérov ECB, si uvedomujeme, že klimatické zmeny majú zásadný vplyv na cenovú stabilitu, a preto sme sa v rozsahu mandátu ECB zaviazali k ambicióznemu klimatickému akčnému plánu.

  • Po prvé, budeme ďalej rozširovať naše analytické kapacity v oblasti makroekonomického modelovania a pripravíme štatistické ukazovatele a nové nástroje na hodnotenie vplyvov klimatických zmien na transmisiu menovej politiky a na cenovú stabilitu.
  • Po druhé, ECB zavedie požiadavky na zverejňovanie informácií o environmentálnej udržateľnosti ako predpoklad akceptovateľnosti v prípade kolaterálu a nákupu aktív.
  • Po tretie, adaptujeme náš systém hodnotenia rizík, nákupy aktív podnikového sektora a kolaterálový rámec, aby zohľadňovali klimatické riziká.

Implementácia akčného plánu bude prebiehať v súlade s napredovaním politík a iniciatív EÚ v oblasti zverejňovania a vykazovania informácií o environmentálnej udržateľnosti, vrátane smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov, nariadenia o taxonómii a nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb.

Budem končiť slovami pani prezidentky Lagardovej: „Neriadime autobus, no vezieme sa v ňom. … nie sú to len reči … je to záväzok celej Rady guvernérov konať a je to obrovský krok vpred. Veci sa už začali hýbať.“

Záznam konferencie