en en

Veľký prieskum EK a orgánov dohľadu členských štátov EÚ: webstránky poskytovateľov spotrebiteľských úverov a distribútorov majú stále rezervy

Do prieskumu sa zapojilo 13 členských štátov EÚ vrátane Slovenska a dva štáty EEA. Celkovo preverili 118 webstránok, ktoré ponúkali online spotrebiteľské úvery. Nedostatky zistili v 42 prípadoch, (36% z celkového počtu preverovaných webstránok). Chýbajúce alebo neúplné informácie na webstránkach môžu spôsobiť, že spotrebitelia urobia nesprávne obchodné rozhodnutie.

Najdôležitejšie oblasti, ktoré preverovali:

  • Identifikácia poskytovateľa služby
  • Informácie o parametroch úveru v takzvanom reprezentatívnom príklade
  • Komunikácia ceny úverových produktov a celkových nákladov, ktoré sú s nimi spojené
  • Dodržiavanie mimoriadnych opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19
  • Ponuka krátkodobých úverov s vysokými nákladmi pre spotrebiteľa
  • Obchodné praktiky používané pri reklamnej propagácii úverových produktov
  • Informácie potrebné pre posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver

(Bližšie informácie o najdôležitejších zisteniach nájdete na https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/sweeps_en#sweeps.+ tlačová správa EK o výsledkoch prieskumu online marketingu a ponuky spotrebiteľských úverov za celú EÚ: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_1803)

Národná banka Slovenska dlhodobo venuje pozornosť činnosti dohliadaných subjektov v rámci online priestoru a pravidelne preveruje reklamnú propagáciu úverových produktov. Účasťou na akcii takzvaný SWEEP získala informácie a ďalšie cenné skúsenosti v rámci jednotného online finančného trhu a cezhraničnej spolupráce. Prieskum zistil čiastočné nezrovnalosti u troch veriteľov, ktoré Národná banka Slovenska ďalej preveruje s príslušnými dohliadanými subjektmi a ak sa potvrdí nedostatok, Národná banka Slovenska bude postupovať v zmysle svojich právomocí a požadovať nápravu.

Poznatky získané z prieskumu budú zároveň použité pri revízii smernice o spotrebiteľských úveroch, ku ktorej sa Európska komisia zaviazala v rámci novej spotrebiteľskej agendy zameranej aj na ochranu spotrebiteľov v procese digitálnej transformácie trhu.

(Bližšie informácie nájdete na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2069.)

Viac o projekte SWEEP:

Európska komisia každoročne organizuje tematické kontrolné aktivity SWEEP, počas ktorých orgány dohľadu členských štátov EÚ monitorujú dodržiavanie práv spotrebiteľov v online prostredí. Primárnym cieľom tohtoročnej aktivity, do ktorej sa zapojila aj Národná banka Slovenska, bolo skontrolovať, či veritelia alebo finanční sprostredkovatelia, ktorí inzerujú a ponúkajú spotrebiteľské úvery online, poskytujú v požadovanej podobe a rozsahu všetky dôležité informácie pre obchodné rozhodnutie spotrebiteľa. Okrem preverenia miery rešpektovania spotrebiteľských pravidiel, umožnil prieskum získať informácie aj o súčasnom stave rýchlo rastúceho online trhu so spotrebiteľskými úvermi. Prieskum zároveň zmapoval aktuálne trhové trendy a komunikáciu obchodníkov a ktorá súvisí s krízou vyvolanou pandémiou COVID-19, ktorá môže potenciálne poškodiť najmä zraniteľných spotrebiteľov.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.