en en

Viac ako 600 tisíc obyvateľov žije na Slovensku pod hranicou príjmovej chudoby

Od roku 1992 je 17. október uznaný Organizáciou Spojených Národov ako medzinárodný deň boja proti chudobe. Boj proti chudobe je dôležitou témou aj v krajinách ako je Slovensko, kde čelí riziku chudoby relatívne nízky počet obyvateľov. Tí sú však koncentrovaní v určitých typoch domácností ako sú osamelí rodičia alebo viacpočetné rodiny. Pritom vysoké riziko chudoby v domácnostiach so závislými deťmi znižuje medzigeneračnú sociálnu mobilitu a pravdepodobnosť, že sa tieto deti z chudoby vymania. Úspešný boj proti chudobe so sebou nesie benefity vo forme vyššej vzdelanosti, lepšieho zdravia a nižšej kriminality.

Rizikom chudoby na Slovensku je ohrozených približne 615 tisíc osôb, resp. 11,4 % populácie Slovenska. Spolu s Českou republikou a Fínskom patrí medzi krajiny s najnižšou mierou rizika chudoby v Európe. Zatiaľ čo Česká republika je aj krajinou s najnižšou hĺbkou chudoby (14 %), Slovensko dosahuje v tomto ukazovateli hodnotu 25,2 %, čo je mierne nad priemerom krajín EÚ 24,5 %. To znamená, že na Slovensku sú početnejšie domácnosti, ktoré majú príjem viac vzdialený od hranice chudoby.

Najmenej sú ohrozené domácnosti tvorené dvoma dospelými osobami. Naopak najvyššiemu riziku chudoby čelia domácnosti s 3 a viac deťmi, osamelí rodičia s maloletými deťmi , resp. jednotlivci s vekom nad 65 rokov. V porovnaní s priemerom 27 krajín Európskej Únie je celkové riziko chudoby nižšie o 5 p. b.. Menej náchylné sú najmä domácnosti jednotlivcov mladších ako 65 rokov a 2 dospelých bez detí, z ktorých aspoň jeden má 65 a viac rokov.

Aj keď je na Slovensku relatívne výrazný rozdiel v mzdách a starobných dôchodkoch medzi mužmi a ženami, osamelé ženy čelia o 3,5 p. b. nižšiemu riziku chudoby ako osamelí muži.

Vyššiemu riziku chudoby ako je priemer krajín EÚ čelia aj domácnosti osamelých rodičov s aspoň jedným závislým dieťaťom.

Graf 1 Riziko chudoby podľa typu domácnosti v roku 2020 (%)

Zdroj: Eurostat, ŠUSR

Riziko chudoby rodiny s tri a viac deťmi je trojnásobné oproti rodine s 1 dieťaťom. Domácnosti tvorené dvomi dospelými a tromi a viac závislými deťmi čelia výrazne vyššiemu riziku chudoby ako je priemer krajín EÚ (až o takmer 14 p. b.). Výsledkom toho je, že v členení podľa veku sú v celej populácii najviac ohrozené chudobou deti do 17 rokov. Na Slovensku patria medzi domácnosti s tromi a viac závislými deťmi najmä domácnosti s horším sociálno-ekonomickým zázemím, medzi ktoré patria aj domácnosti z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Riziko chudoby v marginalizovaných rómskych komunitách je oproti celej populácii vyššie až o 76 p. b., pričom aj tu platí, že najvyššiemu riziku chudoby čelia deti do 17 rokov.

Graf 2 Riziko chudoby – Celej populácie v roku 2020 a MRK v roku 2016 v členení podľa veku

Zdroj: ŠUSR, Agentúra Európskej Únie pre základné práva (FRA)

Od roku 2015 došlo k zníženiu rizika chudoby iba v domácnostiach jednotlivcov do 65 rokov a dvojíc s dvoma závislými deťmi. Na druhej strane najvýraznejšie sa riziká chudoby prehĺbili u jednotlivcov vo veku 65 a viac rokov a osamelých osôb.

Graf 3 Riziko chudoby podľa typu domácnosti – vývoj v rokoch 2015, 2017 a 2020

Zdroj: Eurostat, ŠUSR

Vhodné nástroje na boj proti chudobe, ktoré boli identifikované aj v správe NBS – Štrukturálne výzvy, by mali byť najmä efektívne a adresné politiky sociálnej inklúzie, aktívne politiky trhu práce, podpora vzdelávania a inovácií a rozvoj základnej infraštruktúry.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.