en en

Víťazným návrhom súťaže na trvalé záložné pracovisko NBS v Kremnici je drevostavba

V súťaži návrhov NBS sa zohľadnil aj vplyv na životné prostredie. Víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na podobu nového pracoviska NBS v historickom meste Kremnica je projekt drevostavby z dielne kolektívu architektov ATOMstudio s.r.o.

Národná banka Slovenska vyhlásila v novembri 2022 dvojetapovú súťaž návrhov, ktorej  podmienky overila Slovenská komora architektov. Zámerom súťaže bolo získať architektonicko-urbanistický návrh nového pracoviska Národnej banky Slovenska v Kremnici.

Víťazným návrhom súťaže na trvalé záložné pracovisko NBS v Kremnici je drevostavba

Nový objekt bude primárne slúžiť ako trvalé záložné pracovisko (TZP) v mimoriadnych situáciách. Priestor bude určený  pre umiestnenie havarijných tímov, ktoré budú zabezpečovať základné funkcie NBS  cez vzdialený prístup do bankových systémov. Objekt bude multifunkčný, využije sa aj ako vzdelávacie stredisko pre zamestnancov NBS a pre širokú verejnosť (kultúrno-edukačné podujatia a projekty finančnej gramotnosti).

Víťazným návrhom súťaže na trvalé záložné pracovisko NBS v Kremnici je drevostavba

NBS  v súťaži kládla dôraz na výnimočnú architektonickú a ekologickú kvalitu návrhu nového objektu. V prvej etape súťaže bolo v stanovenej lehote vyhlasovateľovi doručených 42 súťažných návrhov. Do druhej etapy súťaže postúpilo na základe hodnotenia odbornej poroty 5 z nich.

Návrhy posudzovala odborná porota v zložení: Marcela Steinbachová (predsedníčka poroty), Peter Moravčík, Kornel Kobák, Martin Jančok, a Boris Mísař.

Víťazom sa stal návrh z dielne ATOMstudio s.r.o. – Kataríny Bergerovej, Martina Hudeca a Tei Mersuli. Ide o lineárny koncept pri ktorom dvojpodlažná hmota, šikmá strecha a výraz dreveného domu odkazujú na históriu banského regiónu.

Víťazným návrhom súťaže na trvalé záložné pracovisko NBS v Kremnici je drevostavba

Bližšie informácie o návrhoch 1. a 2. etapy a priebehu súťaže nájdete na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33868/summary