en en

Vo finančnom majetku slovenských domácností dominuje hotovosť a vklady v bankách

Európska centrálna banka zverejnila nové číslo Sprievodcu štatistikou eurozóny, kde analyzuje finančný majetok domácností v eurozóne.

Čistý finančný majetok domácností v eurozóne na osobu naďalej rastie, pričom ku koncu druhého štvrťroka 2020 dosahoval takmer 55 tis. €. Mierny rast finančného majetku domácností sme zaznamenali aj na Slovensku, naďalej však ostávame v tejto štatistike najchudobnejšou krajinou eurozóny s necelými 7 tis. €.

Z pohľadu štruktúry finančného majetku slovenské domácnosti uprednostňujú menej rizikové finančné nástroje. Najvyšší podiel na celkovom čistom finančnom majetku domácností má hotovosť a vklady v bankách s podielom približne 60%. Nasledujú Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk s podielom 20%, podielové listy investičných fondov s podielom 7% a dlhové cenné papiere s podielom 4%.

Zdroj: ECB (Sprievodca štatistikou eurozóny)

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.