en en

Vyhlásenie ESMA k investičným odporúčaniam zverejnených na sociálnych médiach

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, regulátor trhu s cennými papiermi v EÚ, vysvetľuje pravidlá, ktoré sa uplatňujú v situáciách, keď niekto so sídlom v EÚ alebo mimo nej šíri informácie navrhujúce investičné rozhodnutie o finančných nástrojoch EÚ (napr. o akciách alebo dlhopisoch) určené pre širokú verejnosť. Šírenie informácií by zahŕňalo výmenu názorov napríklad na súčasnú alebo budúcu cenu konkrétnej akcie.

Podľa právnych predpisov EÚ ide o investičné odporúčanie.

Čo je investičné odporúčanie? Právne predpisy EÚ definujú investičné odporúčanie ako informáciu, ktorá explicitne alebo implicitne odporúča alebo navrhuje investičnú stratégiu týkajúcu sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo emitentov vrátane akéhokoľvek stanoviska o súčasnej alebo budúcej hodnote alebo cene takýchto nástrojov určených pre distribučné kanály alebo pre verejnosť. Distribučnými kanálmi môžu byť analytické správy, články, tradičné médiá alebo dokonca sociálne médiá.

Kto by si mal prečítať toto vyhlásenie? Každý, kto nejakým spôsobom alebo formou odporúča investície prostredníctvom akejkoľvek platformy, a ktokoľvek, kto prijíma investičné rozhodnutia na základe investičných odporúčaní zverejnených na akejkoľvek platforme. Patria sem aj sociálne médiá.

V čom je problém?. Možnosť uviesť investorov do omylu. Investičné odporúčania musia byť vypracované špecifickým a transparentným spôsobom, tak aby investori pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia mohli vedieť a posúdiť: 1) dôveryhodnosť odporúčania a jeho objektívnosť; a 2) akékoľvek záujmy tých, ktorí poskytujú odporúčania. Týmto spôsobom môže každý slobodne vyjadrovať svoje názory bez toho, aby potenciálne poškodzoval ostatných v tomto procese.

Kto vypracúva investičné odporúčania? Zvyčajne spoločnosti ako banky a makléri, ale aj finanční analytici. Možno však predpokladať, že aj iní jednotlivci, ktorí navrhujú investičnú stratégiu, by boli považovaní za tých, ktorí vypracúvajú investičné odporúčanie, a to v prípade ak by bol ich návrh určený na širšie použitie. To by zahŕňalo aj zverejňovanie na sociálnych médiách. Okrem toho, ak niekto vypracúva investičné odporúčania často, s úmyslom osloviť široké publikum, a prezentuje sa ako osoba s finančnými odbornými znalosťami, môže to znamenať, že môže byť považovavaný za odborníka. V takom prípade právne predpisy vyžadujú viac zverejnení.

Kde sú pravidlá? Pravidlá sú uvedené v nariadení EÚ o zneužívaní trhu. Vyžadujú od tých, ktorí vypracúvajú investičné odporúčanie, aby zverejnili totožnosť, predložili odporúčania objektívnym spôsobom a zverejnili všetky vzťahy alebo okolnosti, ktoré by narušili objektívnosť. V prípade expertov je potrebné dodržiavať ďalšie pravidlá.

Čo sa stane v prípade nedodržiavania pravidiel? Regulačné orgány EÚ proaktívne sledujú správanie, pokyny a transakcie investorov na trhu. Ak na to existuje dôvod, začnú vyšetrovanie. Ak sa nedodržiavajú pravidlá týkajúce sa investičných odporúčaní je možné uložiť pokuty alebo ďalšie opatrenia v oblasti dohľadu, ktoré môžu potenciálne zahŕňať postúpenie veci prokuratúre.

Zdroj: ESMA

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.