en en

Vyhlásenie Národnej banky Slovenska k záverom summitu EÚ

Medzi hlavné závery summitu EÚ patrí zníženie nominálnej hodnoty gréckeho dlhu držaného súkromnými investormi na 50 % a zvýšenie požiadavky na základné vlastné zdroje bánk (Core Tier 1) na 9 % rizikovo vážených aktív k 30.6.2012.

Nominálny diskont 50 % z menovitej hodnoty gréckeho dlhu nepredstavuje riziko pre stabilitu slovenského bankového sektora ako celku. Celkové vystavenie voči Grécku predstavuje menej ako 1 % aktív slovenského bankového sektora.

V súčasnosti všetky banky plnia aktuálne platné stanovené požiadavky na výšku aj kvalitu vlastných zdrojov, podrobnejšie údaje je možné nájsť v Analýze slovenského finančného sektora zverejnenej aj na stránke NBS. Hodnota ukazovateľa Tier 1 ratio na úrovni 9 % by mala byť účinná k 30. júnu 2012.

Národná banka Slovenska pozorne monitoruje situáciu, pričom útvar dohľadu nad finančným trhom NBS koná tak, aby bola táto požiadavka splnená vo všetkých bankách.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.