en en

Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS

Guvernér NBS Jozef Makúch udelil cenu guvernéra NBS autorom dvoch dizertačných a jednej diplomovej práce.

Guvernér NBS udelil prvú cenu s odmenou 1500 eur PhDr. Zuzane Havránkovej, Ph.D. za dizertačnú prácu na tému „Six Essays on Meta-Regression Analysis“. Druhú cenu s odmenou 1000 eur získal Ing. Jakub Danko za diplomovú prácu „Modelovanie finančných sietí“ a na treťom mieste s odmenou 500 eur sa umiestnil Ing. Mgr. Martin Jakubéci s dizertačnou prácou „Využitie prostriedkov umelej inteligencie na akciových trhoch“.

Guvernér NBS Jozef Makúch počas odovzdávania cien vyjadril potešenie, že môže na pôde Národnej banky Slovenska privítať mladých talentovaných ekonómov, keďže kvalitné vzdelanie je jedným z kľúčových faktorov dlhodobého rozvoja krajiny.

PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D., absolventka Inštitútu ekonomických štúdií Karlovej univerzity v Prahe, vo svojej práci využívala meta-regresnú analýzu na získanie robustných odhadov parametrov zo širokého spektra predošlých štúdií. Zaoberala sa odhadmi medzičasovej substitúcie, vplyvom hraníc na medzinárodný obchod, vplyvom zahraničných investícií na domácu konkurenciu a iné domáce firmy, cenovou elasticitou dopytu po palivách a sociálnymi nákladmi znečistenia. Obzvlášť pri posledných dvoch témach identifikuje výrazný sklon autorov publikovať najmä nadpriemerné koeficienty.

Ing. Jakub Danko z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach skúmal štruktúru kapitálového trhu v USA. Pomocou metódy najmenšej kostry grafu rozdelil jednotlivé sektorové sub-indexy DJIA do skupín so spoločnými črtami, ktoré ďalej charakterizoval.

Ing. Mgr. Martin Jakubéci je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci skúmal evolučné algoritmy na hľadanie optimálneho zloženia portfólia, ktoré by zabezpečilo ideálny pomer výnosu a rizika. Ukazuje, že riešenia z genetického programovania, spolu s využitím nových zdrojov údajov z internetového vyhľadávania, sú schopné poraziť zaužívané investičné stratégie.

Súťaž o cenu guvernéra NBS pre študentov vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú, prácu v oblasti ekonómie, vyhlásila centrálna banka po tretíkrát. Do súťaže o cenu guvernéra sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí. V roku 2015 bolo možné prihlásiť práce obhájené v školskom roku 2014/2015, a to najmä dizertačné práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. Práce vyhodnocovala päťčlenná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a Národnej banky Slovenska.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS


Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBSVyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBSVyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBSVyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBSVyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.