en en

Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS

Guvernér NBS Jozef Makúch dnes (24. novembra 2016) udelil cenu guvernéra NBS autorom dvoch diplomových a jednej dizertačnej práce.

Guvernér NBS udelil prvú cenu s odmenou 1500 eur Ing. Martinovi Gulkovi za diplomovú prácu „Model predikcie úpadku obchodných spoločností podnikajúcich v podmienkach SR“. Druhú cenu s odmenou 1000 eur získal Mgr. Jozef Jackuliak, PhD za dizertačnú prácu „Využitie markovovských reťazcov na meranie finančných rizík“ a na treťom mieste s odmenou 500 eur sa umiestnil Mgr. Martin Hulényi s diplomovou prácou „Economic Integration of the Visegrád Countries into the European Union: An Input-Output Analysis“.

Ing. Martin Gulka, absolvent Fakulty ekonomiky a manažmentu na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre, vo svojej práci konštruuje model na predikciu úpadku firiem. Využíva údaje z účtovných závierok a historické údaje o zlyhaní firiem. Predikcia úpadku firiem je v jeho modeli presnejšia než pri bežne v literatúre spomínaných modeloch.

Mgr. Jozef Jackuliak, PhD z Fakulty managementu Univerzity Komenského vo svojej práci skúmal kreditné riziká úverov zo Slovenska, Českej republiky a USA. Odhadoval pravdepodobnosti preklasifikácie úverov do iných ratingových kategórií. Výsledky v odhadnutých Markovovských reťazcoch vykazujú zvýšené riziko preklasifikácie ratingu smerom nadol v krízových rokoch 2008-2015.

Mgr. Martin Hulényi je absolventom Wirtschaftsuniversität Wien. Vo svojej diplomovej práci vytvoril Input-Output modely pre krajiny V4. Pri porovnaní stavu pred vstupom do EÚ a po vstupe pozoruje posuny v konečnom dopyte, okrem iného aj zmenu vplyvu exportu. Po vstupe do EÚ sa znížila úloha vývozu do starých krajín EÚ a narástol význam vývozov medzi novými členskými krajinami.

Súťaž o cenu guvernéra NBS pre študentov vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú, prácu v oblasti ekonómie vyhlásila centrálna banka po štvrtý krát. Do súťaže o cenu guvernéra sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí. V roku 2016 bolo možné prihlásiť práce obhájené v školskom roku 2015/2016, a to najmä dizertačné práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. Práce vyhodnocovala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a Národnej banky Slovenska.

Martina Solčányiová

hovorkyňa NBS

 Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS
Víťazi súťaže zľava:
2. cena – Mgr. Jozef Jackuliak, PhD
3. cena – Mgr. Martin Hulényi
1. cena – Ing. Martin Gulka
a Jozef Makúch, guvernér NBS s Martinom Šustrom, riaditeľom odboru výskumu NBS.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.