en en

Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS

Guvernér NBS Jozef Makúch dnes (11. januára 2019) udelil cenu guvernéra NBS za najlepšiu dizertačnú prípadne diplomovú prácu v oblasti ekonómie autorom troch dizertačných prác z roku 2018.

Guvernér NBS udelil prvú cenu s odmenou 1500 eur PhDr. Marekovi Rusnákovi, PhD., za dizertačnú prácu „Essays on monetary policy transmission“. Druhú cenu s odmenou 1000 eur získal Ing. Martin Kameník, PhD., za dizertačnú prácu „Fiškálne pravidlá, fiškálny priestor a procyklická fiškálna politika“. Na treťom mieste sa s odmenou 500 eur umiestnil Ing. Miroslav Kľúčik, PhD., s dizertačnou prácou „Modely predstihových indikátorov pre Slovenskú republiku – Aplikácia empirických a teoretických prístupov“.

Guvernér NBS Jozef Makúch počas udeľovania cien vyzdvihol zvyšujúcu sa kvalitu prác: „Práce sa každým ďalším ročníkom súťaže zlepšujú. Pre budúcnosť slovenskej ekonomickej vedy aj pre kvalitu našej hospodárskej politiky je potešujúce, že nám vyrastá generácia kvalitných mladých ekonómov.

PhDr. Marek Rusnák, PhD., je absolventom Inštitútu ekonomických štúdií Karlovej univerzity v Prahe. V súčasnosti je expertom finančnej stability v ECB. Jeho dizertačná práca „Essays on monetary policy transmission“ je zložená z piatich článkov, ktoré boli publikované v renomované vedeckých časopisoch. Prvý článok ukazuje, že mnohé modely krátkodobého efektu menovej politiky na cenovú hladinu sú zle špecifikované, a poukazuje na najčastejšie chyby. V druhom článku analyzuje empirickú literatúru o oneskoreniach vplyvu menovej politiky pomocou metódy meta-analýzy. Ukazuje, že plný vplyv dosahuje menová politika v priemere po dva a pol roku. Ďalší článok skúma rôznorodosť odhadov formovania zvykov spotrebiteľov. Vo štvrtom článku autor predstavuje dynamický faktorový model na odhadovanie českého HDP v reálnom čase. Z výsledkov vyplýva, že zahraničné indikátory sú pre presnosť modelu dôležitejšie než indikátory ekonomického sentimentu a premenné zachycujúce finančný trh. V poslednom článku uvádza, že revízie českého HDP sú pomerne veľké a že časť z nich je možné odhadnúť vopred.

Ing. Martin Kameník, PhD., absolvoval Fakultu ekonómie na Technickej univerzite v Košiciach. Vo svojej dizertačnej práci analyzuje fiškálne politiky v krajinách EÚ. Dynamickým panelovým odhadom a štrukturálnym VAR modelom analyzuje cyklickosť fiškálnej politiky. Existencia fiškálnych pravidiel nemá významný vplyv na cyklickosť celkových vládnych výdavkov. Avšak vládne investície a spotreba sú pri kvalitných fiškálnych pravidlách proticyklické. Fiškálne pravidlá fungujú silnejšie v prípade obmedzeného fiškálneho priestoru.

Ing. Miroslav Kľúčik, PhD., získal doktorský titul na Ekonomickej fakulte na Technickej univerzite v Ostrave. Je analytikom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Jeho dizertačná práca skúma predstihové indikátory na Slovensku. Vytvoril štrukturálny VAR model na odhadovanie slovenského HDP. V porovnaní s alternatívnymi modelmi má jeho model najpresnejšie a najmenej vychýlené predikcie. Ukazuje, že fluktuácie ekonomiky spôsobovali najmä ponukové šoky.

Súťaž o cenu guvernéra NBS vyhlásila centrálna banka po šiestykrát. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku a slovenskí občania študujúci v zahraničí. V roku 2018 bolo možné prihlásiť práce obhájené v školskom roku 2017/2018, a to najmä dizertačné práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. Práce vyhodnocovala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a Národnej banky Slovenska. V tomto roku svoje práce do súťaže prihlásilo 17 študentov slovenských aj zahraničných univerzít, z toho 13 dizertačných a 4 diplomové práce.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Sprava: Jozef Makúch (guvernér NBS), Martin Kameník (2. miesto), Marek Rusnák (1. miesto), Miroslav Kľúčik (3. miesto), Peter Kažimír (minister financií SR), Martin Šuster (NBS)

PhDr. Marek Rusnák, PhD. - 1. miesto

Ing. Martin Kameník, PhD. - 2. miesto

Ing. Miroslav Kľúčik, PhD. - 3. miesto

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.