en en

Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS

Guvernér NBS Peter Kažimír dnes (22. novembra2019) udelil cenu guvernéra NBS autorom troch študentských prác z roku 2019.

Guvernér NBS udelil prvú cenu s odmenou 1500 eur PhDr. Františkovi Čechovi, PhD. za dizertačnú prácu „Three Essays on Risk Modelling and Empirical Asset Pricing“. Druhú cenu s odmenou 1000 eur získala Ing. Erika Majzlíková, PhD.za dizertačnú prácu „Deindustrialization and its drivers: An input-output approach“ a na treťom mieste s odmenou 500 eur sa umiestnil Ing. Radoslav Tupý s diplomovou prácou „Nekonvenčná menová politika ECB a jej vplyv na ekonomiku eurozóny“.

Guvernér Kažimír ocenil záujem študentov o náročné otázky hospodárskej politiky a ekonomickej teórie. Vyzdvihol, že na Slovensku je mnoho bystrých a pracovitých mladých ľudí, ktorí majú záujem o rozvoj ekonómie, a považuje si za česť privítať a oceniť tých najlepších z nich.

PhDr. František Čech, PhD. absolvoval Inštitút ekonomických štúdií Karlovej univerzity v Prahe, kde v súčasnosti naďalej pôsobí. Jeho dizertačná práca Three Essays on Risk Modelling and Empirical Asset Pricing sa venuje oceňovaniu finančných aktív z teoretického aj praktického hľadiska. Navrhuje spôsoby ako spresniť odhady výnosov aktív, ktoré následne aj prakticky aplikuje na termínované kontrakty z amerických a európskych trhov. P. Čech už raz bol ocenený v súťaži o cenu guvernéra NBS – v roku 2013 získal druhú cenu za diplomovú prácu Dynamic Portfolio Optimization During Financial Crisis Using Daily Data and High-frequency Data. Tento rok už s dizertačnou prácou získava prvú cenu.

Ing. Erika Majzlíková, PhD. je absolventkou Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity a tiež zostala vedecky a pedagogicky pôsobiť na svojej domovskej fakulte aj po ukončení doktorandského štúdia. Jej dizertačná práca Deindustrialization and its drivers: An input-output approach analyzuje príčiny poklesu zamestnanosti a pridanej hodnoty v priemysle, ako aj rozdiely v deindustrializačnom procese medzi rôznymi krajinami. Aj napriek poklesu priemyslu na tvorbe pridanej hodnoty si priemysel stále zachováva významný podiel na hospodárskom raste národných ekonomík. Outsourcing alebo automatizácia zdanlivo znižujú pridanú hodnotu priemyslu, keďže sa znižuje zamestnanosť v tradičných priemyselných podnikoch – ale tvorba pridanej hodnoty sa obvykle presúva do iných firiem v rámci ekonomiky. Offshoring a globalizácia však pomáhajú presunúť tvorbu pridanej hodnoty do niekoľkých rozvíjajúcich sa krajín.

Aj Ing. Radoslav Tupý bol študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Jeho diplomová práca Nekonvenčná menová politika ECB a jej vplyv na ekonomiku eurozóny skúma či kvantitatívne uvoľňovanie v Eurosystéme pomohlo zvýšiť infláciu v eurozóne smerom k cieľu ECB. Odhaduje, že kvantitatívne uvoľňovanie zvýšilo infláciu o približne 0,9%, pričom najsilnejší efekt malo na začiatku programu.

Súťaž o cenu guvernéra NBS pre študentov vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú prácu v oblasti ekonómie vyhlásila centrálna banka po siedmykrát. Do súťaže o cenu guvernéra sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí. V roku 2019 bolo možné prihlásiť práce obhájené v školskom roku 2018/2019, a to najmä dizertačné práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. Práce vyhodnocovala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a Národnej banky Slovenska. V tomto roku do súťaže svoje práce prihlásilo 8 študentov slovenských aj zahraničných univerzít.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

1. miesto - Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS

2. miesto - Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS

3. miesto - Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS

Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.