en en

Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS

Guvernér NBS Jozef Makúch dnes (14. novembra 2013) udelil v rámci konferencie Dejiny centrálneho bankovníctva cenu guvernéra autorom dvoch dizertačných a jednej diplomovej práce.

Práce vyhodnocovala päťčlenná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a Národnej banky Slovenska (NBS). Guvernér NBS udelil prvú cenu s odmenou 1500 eur Mgr. Marekovi Káčerovi za dizertačnú prácu na tému Predikcie finančných kríz s využitím metód finančnej ekonometrie. Druhú cenu s odmenou 1000 eur získal Bc. František Čech za diplomovú prácu Dynamic Portfolio Optimization During Financial Crisis Using Daily Data and High-frequency Data a na treťom mieste s odmenou 500 eur sa umiestnil Mgr. Peter Ondko s dizertačnou prácou Essays on Access to External Finance, Acquisitions and Productivity. Ako uviedol guvernér NBS Jozef Makúch počas vyhlásenia súťaže, „cieľom ocenenia je podporiť najlepších študentov ekonómie na Slovensku a pomôcť im stať sa príkladom pre ďalšie generácie študentov“.

Do súťaže bolo prihlásených 20 prác. Porota ocenila vysokú kvalitu všetkých predložených prác, pričom však z viacerých dôvodov obzvlášť vyzdvihla práce navrhované na cenu.

Mgr. M. Káčer analyzoval finančné krízy pokročilými ekonometrickými metódami. Identifikovať bubliny na finančných trhoch a predpovedať, kedy by mohli prasknúť, je mimoriadne náročné, ale zároveň dôležité z pohľadu globálneho vývoja. Dizertačná práca vysvetľuje, ako by sa takéto bubliny a ich prasknutie mohli predvídať. Predmetom jeho ďalšieho výskumu je, či je možné okrem predpovedí finančným krízam a bublinám na trhoch aj predchádzať.

Bc. F. Čech porovnával alternatívne prístupy k prognózovaniu výnosov z portfólia aktív. Kým autoregresívne modely, ktoré vyuýžívajú vysokofrekvenčné údaje majú vo všeobecnosti lepšie výsledky, v časoch štrukturálnych zlomov, ako napríklad počas finančnej krízy, ich môžu prekonať jednoduchšie modely využívajúce denné výnosy. Denné údaje sú tiež užitočnejšie pri konštrukcii optimálneho portfólia z hľadiska pomeru výnosov a rizika.

Mgr. P. Ondko sa vo svojej práci venuje trom aspektom vplyvu inštitúcií na financovanie podnikov. Prvým výsledkom je, že v krajinách s rozvinutými finančnými trhmi sa firmy v perspektívnych odvetviach viac spoliehajú na externé zdroje financií, a že rozvinutosť bankového sektora je pre financovanie firiem mimoriadne dôležitým aspektom. V druhej časti sa venuje akvizícii firiem, ktoré vedú k rastu produktivity iba pri horizontálnych akvizíciách, nie pri vertikálnych. V poslednej časti ukazuje, že liberalizácia sieťových odvetví v EÚ viedla k významnému rastu produktivity.

Súťaž o cenu guvernéra NBS pre študentov vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú, prácu v oblasti ekonómie, vyhlásila centrálna banka tento rok po prvýkrát vo svojej histórii, a to pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku. Do súťaže o cenu guvernéra sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí. V roku 2013 bolo možné prihlásiť najmä práce obhájené v školskom roku 2012/2013, a to najmä dizertačné práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu.

1

2

3

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.