en en

Výpočet RPMN bude presnejší, pomôže aj nová úverová kalkulačka

Postup výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), teda toho, koľko stojí úver, zatiaľ neupravovalo žiadne opatrenie. Príslušný zákon je v detailoch výpočtu nedostačujúci. Preto sa Národná banka Slovenska rozhodla predložiť návrh opatrenia, ktoré zjednotí aplikačnú prax a zároveň posilní právnu istotu v tejto oblasti. Nesprávne vypočítaná RPMN totiž neraz vedie k súdnym sporom. Opatrenie, ktoré navrhuje NBS, bude slúžiť na presný a detailný výpočet RPMN vrátane všetkých vstupov, ktoré si výpočet vyžaduje. Prispeje tým k vyššej právnej istote bánk a nebankových veriteľov. NBS bude navyše môcť na základe nového opatrenia na svojom webe zverejniť kalkulačku RPMN, pomocou ktorej si bude môcť každý skontrolovať, či má správne vypočítané RPMN. Či už klient, ktorý si úver zobral, alebo sudca, ktorý o veci rozhoduje.

NBS navrhuje účinnosť opatrenia od polovice 2021, aby mali banky dostatočný čas nastaviť si naň svoje systémy. Týka sa spotrebiteľských úverov, aj úverov na bývanie.

Predpokladaný začiatok pripomienkového konania, do ktorého sa môže zapojiť aj verejnosť, je marec 2020.

Čo je RPMN?

RPMN je skratka pre Ročnú Percentuálnu Mieru Nákladov. Toto číslo vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií. Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom ako napr. poplatok za vybavenie účtu, poistenie úveru, ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku, a iné, prepočítané na jeden kalendárny rok. Platí základné pravidlo, čím nižšie RPMN, tým je úver pre spotrebiteľa výhodnejší. Nezabúdajte, že porovnávať RPMN má zmysel len vtedy, ak výška úveru a doba splatnosti sú rovnaké, v opačnom prípade porovnávanie stráca zmysel. Poplatky zahrnuté do výpočtu RPMN možno rozdeliť na dve základné skupiny:

  • jednorazové poplatky, ktoré spotrebiteľ musí zaplatiť na začiatku alebo v priebehu úverového vzťahu, napr. poplatok za poskytnutie a vybavenie úveru alebo poplatok za čerpanie úveru,
  • pravidelné poplatky, ktoré spotrebiteľ platí mesačne spolu so splátkou úveru alebo v akejkoľvek inej periodicite (štvrťročne, ročne, …), napr. poistenie úveru.

Ak RPMN nie je uvedená v zmluve alebo je v zmluve uvedená nižšia hodnota RPMN než v skutočnosti pôžičke alebo úveru prislúcha, považuje sa takto poskytnutá pôžička alebo úver za bezúročný a bezodplatný. Spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezodplatný aj v prípade, ak hodnota RPMN prevyšuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty (to neplatí pre úvery na bývanie).

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/26 – úvery na bývanie
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/29 – spotrebiteľské úvery

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.