en en

Výsledky merania kompetencií na FinQ školách

Bratislava (23. apríl 2024) – Najslabším článkom slovenského školstva zostáva druhý stupeň základných škôl. Naši absolventi základnej školy by mali byť schopní samostatne sa učiť a uvažovať. Skutočnosť je však taká, že pri riešení matematických úloh nerozumejú zadaniu, z prečítaného textu nedokážu získať jednoduché informácie a nevedia si vybrať najvýhodnejšie či najdostupnejšie riešenia. Vyplýva to z najnovšieho merania FinQ Centra. Na rovnaké zaostávanie našich 15-ročných žiakov poukázalo aj medzinárodné meranie PISA z roku 2022.

FinQ Centrum, n.o. na pôde Národnej banky Slovenska a jej nadácie dnes prezentovala výsledky merania funkčných gramotností žiakov základných a stredných škôl zapojených do programu FinQ.

Nadácia NBS sa pred dvomi rokmi stala zakladateľom FinQ Centra, a sme radi, že súčasťou programu je pravidelné meranie úrovne kompetencii žiakov. V tomto školskom roku máme výsledky za viac ako 20-tisíc žiakov, ktoré v priemere ukazujú úpadok funkčných kompetencii.
Jana Kováčová, správkyňa Nadácie NBS
Výsledky merania kompetencií na FinQ školách

Najrizikovejší sú dnešní najmenší žiaci

Tento stav na druhom stupni je o to alarmujúcejší, že do neho aktuálne prichádzajú zle pripravené deti, ktorých pandémia zastihla na prvom stupni. Práve prvý stupeň bol doteraz najsilnejším článkom v slovenskom školstve, no situácia sa otočila. FinQ Centrum vo svojom najnovšom meraní prvýkrát zistilo pokles funkčnej gramotnosti aj u žiakov tohto stupňa. Ukazuje sa, že najmä slabá podpora štátu počas pandémie v posledných troch rokoch, a to najmä v štátnych a cirkevných školách, spôsobila úpadok aj v tejto vekovej kategórii.

Žiaci, ktorí sa učili písať, čítať a počítať počas pandémie, v priemere nie sú schopní prečítať jednoduchý súvislý text, slabšie rozumejú pojmom a vzťahom medzi rôznymi číselnými údajmi. Kým v meraní z roku 2022 ešte vedeli napríklad vyhodnotiť informáciu o tom, čo je zdravé a nezdravé, dnešní tretiaci už tejto informácii nerozumejú.
Jana Kovaľová, riaditeľka FinQ Centra

Ak učitelia, žiaci a rodičia nedostanú cielenú podporu, môže sa podľa nej s veľkou pravdepodobnosťou stať, že budúci piataci nebudú vedieť dostatočne čítať, písať a počítať. Výsledkom môže byť aj ďalší prepad v medzinárodných meraniach.

Najlepšie je na tom druhý stupeň osemročných gymnázií

Žiaci stredných škôl síce nedosiahli očakávanú úroveň funkčnej gramotnosti, ale v porovnaní s rokom 2022 aspoň neklesli. Najstabilnejšie sú výsledky týchto žiakov v matematike. Jediným zdrojom mierneho optimizmu sú výsledky žiakov druhého stupňa osemročných gymnázií. Funkčná gramotnosť týchto žiakov sa mierne zlepšila.

FinQ pripravuje žiakov na 21. storočie

S programom FinQ sa deti učia rozlišovať medzi pravdivými a zavádzajúcimi informáciami v každodenných situáciách. Zdokonaľujú sa v rozhodovaní medzi dôležitým a nepodstatným, napríklad pri tvorbe rodinného rozpočtu.
Dokážu si plánovať svoje činnosti, napríklad zorganizovať výlet alebo upiecť koláč, vrátane potrebného množstva surovín. Učia sa, aké dôsledky môže mať nesprávne hospodárenie na ich život. Celkovo sú  vďaka programu FinQ bystrejší v odhaľovaní nepravdivých informácií.

Program rozvoja finančnej kultúry FinQ už druhý rok meral funkčnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl. Viac ako 20 000 žiakov zapojených do programu FinQ si v októbri 2023 overilo ako rozumie prečítanému textu, do akej miery dokáže kriticky posúdiť informácie, ako dokáže prakticky využívať matematiku a ako sa dokáže efektívne rozhodovať v každodenných situáciách. Na rozdiel od PISA testovania, FinQ meria funkčnú gramotnosť žiakov od 3. triedy základnej školy až do skončenia strednej školy.

Aktuálne výsledky merania funkčnej gramotnosti v programe FinQ poukazujú na nízku kvalitu centrálneho riadenia škôl počas pandémie v súbehu s ďalšími krízami, na podhodnotené financovanie opatrení určených na zmiernenie dopadov kríz a na chýbajúce údaje o vplyve aktuálnych zmien vo vzdelávaní.

Program FinQ  prebieha na všetkých stupňoch vzdelávania, pričom každý je v nejakej fáze krízy. Východiskom z tohto neuspokojivého stavu môže byť podľa hlavnej expertky a spoluautorky programu FinQ Dariny De Jaegherzavádzanie a vyhodnocovanie programov zameraných na rozvoj myslenia na všetkých stupňoch škôl. Dôraz pritom podľa nej treba klásť hlavne na zmenu vyučovania na 2. stupni základných škôl.

Výučbu treba posilniť čítaním a systematickou prácou s rozličnými typmi textov a rozvojom matematického myslenia, v ktorom nebude dominantným prostriedkom mechanické opakovanie hotových postupov, ale riešenie matematických úloh v známych kontextoch – finančnom, občianskom či environmentálnom.
Darina De Jaegher, spoluautorka programu FinQ

Okrem zmien vo výučbe je podľa odborníkov z FinQ Centra nevyhnutné nasmerovať finančnú podporu na zmiernenie dopadov kríz, a to priamo na školy. Potrebné je tiež cielene posilňovať pripravenosť škôl na hybridné vzdelávanie tak, aby dokázali efektívne reagovať na potenciálne krízy v budúcnosti.


Výsledky z úvodnej a priebežnej diagnostiky v Programe FinQ 2023

7.01 MB

FinQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

16.53 MB

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.