en en

Výsledky prvých európskych záťažových testov dôchodkového poistenia zamestnancov

  • Dlhodobo pretrvávajúce nízke úrokové sadzby budú v budúcnosti predstavovať značnú výzvu, pokiaľ ide o  odolnosť dávkovo definovaných dôchodkov z inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IORP).
  • IORP sú relatívne odolnejšie, pokiaľ ide o dôsledky nárastu dĺžky života, ako v  prípade nepriaznivého vývoja na trhoch.
  • Absorpcia týchto šokov v značnej miere závisí od časových faktorov pri realizovaní záväzkov a od mechanizmov na zmiernenie a oživenie, ktoré majú jednotlivé krajiny zavedené.
  • Výsledky použitých náročných záťažových testov odhalili množstvo rizík a slabých miest, ktoré si zaslúžia pozornosť IORP a orgánov dohľadu.

Frankfurt, 26. január 2016 – Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) dnes informoval o výsledkoch záťažových testov dôchodkového poistenia zamestnancov v Európskej únii. Cieľom záťažových testov bolo vytvoriť komplexný obraz o heterogénnom európskom zamestnaneckom dôchodkovom poistení; otestovať odolnosť dávkovo definovaných a hybridných dôchodkových systémov voči nepriaznivému vývoju na trhu a rastúcej predpokladanej dĺžke života; identifikovať potenciálne slabé miesta príspevkovo definovaných dôchodkových systémov; ako aj odhaliť oblasti, na ktoré sa v budúcnosti musí dohľad zamerať.

Na teste sa zúčastnilo sedemnásť krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorých má sektor zamestnaneckého dôchodkového poistenia významný podiel s viac ako 500 miliónmi EUR v aktívach.

Aby bolo možné rôznorodé výsledky testov porovnať, orgán EIOPA vypracoval spoločnú metodiku využívajúcu hodnotenie aktív a pasív konzistentné s trhom. Zároveň vykonal hodnotenie na základe národných bilancií.

Dávkovo definované a hybridné dôchodkové systémy preukázali relatívnu odolnosť voči permanentnému poklesu miery úmrtnosti o 20 %. Zároveň sa ukázali byť citlivejšie na náhly pokles úrokových sadzieb a rast miery inflácie (na základe spoločnej metodiky) a na prudký pokles cien aktív (podľa hodnotenia na základe národných bilancií).

Satelitný modul pre príspevkovo definované dôchodkové systémy naznačil, že výšku dôchodkov vo veľkej miere ovplyvňuje dĺžka času, ktorý zostáva účastníkom dôchodkového plánu do odchodu do dôchodku. Najstarší členovia dôchodkového plánu majú najvyššiu hodnotu dôchodku a najkratší čas na oživenie dôchodkov po predchádzajúcom znížení cien aktív. Na dôchodky najmladších účastníkov plánu najviac vplýva dlhodobo nízka miera návratnosti aktív.

Gabriel Bernardino, predseda EIOPA, povedal: „Záťažové testy dôchodkového poistenia zamestnancov boli prvou skúškou tohto druhu vykonanou na úrovni Európskej únie. Tieto testy pomohli prehĺbiť poznatky orgánov dohľadu o vplyve, aký môžu mať rôzne budúce krízové scenáre na odolnosť dôchodkových plánov.

Keďže pasíva dôchodkových plánov majú výrazne dlhodobý charakter, dôležitá je pripravenosť režimov dohľadu riešiť takéto riziká transparentne, či už prostredníctvom primeraného obdobia na oživenie, uplatňovania systémov ochrany dôchodkov, vyšších príspevkov, alebo mechanizmov upravujúcich dávky.

Treba však pokračovať v práci, aby sme mohli analyzovať, ako dlhodobé nepriaznivé podmienky na trhu ovplyvnia správanie prispievateľov a aký budú mať vplyv na finančnú stabilitu a reálnu ekonomiku.

EIOPA v plnej miere podporuje konvergenciu dohľadu aj v oblasti zamestnaneckých dôchodkov.

Správa o výsledkoch prvých záťažových testov dôchodkového poistenia zamestnancov v EÚ (v anglickom jazyku).

Poznámky pre editorov:

IORP je inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktorej úlohou je zaistiť dôchodkové dávky súvisiace so zamestnaneckými aktivitami na základe dohody alebo zmluvy.

Dávkovo definovaný dôchodkový systém (DB) je dôchodkový plán, ktorý garantuje konkrétnu výšku dôchodkových dávok pre každého účastníka systému.

Príspevkovo definovaný dôchodkový systém (DC) je dôchodkový plán, do ktorého prispieva primárne účastník systému, pričom zamestnávateľ poskytuje príspevok v rovnakej výške.

Hybridný dôchodkový systém obsahuje prvky oboch predchádzajúcich dôchodkových plánov.

Záťažových testov sa zúčastnilo 17 krajín: Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Nemecko, Dánsko, Island, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Island sa na testoch zúčastnil dobrovoľne a Fínsko, ktoré presahuje hranicu 500 mil. EUR, sa nezúčastnilo vzhľadom na zanedbateľný význam poistného trhu IORP v porovnaní so štátnym dôchodkovým systémom. Celkový počet zúčastnených dôchodkových systémov zahŕňa 140 dávkovo definovaných/hybridných systémov (pričom Írska vzorka sa modeluje ako jednozložková IORP) a 64 príspevkovo definovaných systémov. Vo všetkých krajinách okrem Spojeného kráľovstva účasť prekročila 50 % celkových aktív alebo účastníkov príspevkovo definovaných systémov.

DB/hybridný modul záťažových testov obsahoval tieto zložky:

  • Scenár nepriaznivého vývoja na trhu 1 – pokles cien aktív, úrokových sadzieb a miery inflácie
  • Scenár nepriaznivého vývoja na trhu 2 – pokles cien aktív a úrokových sadzieb a nárast miery inflácie
  • Scenár nárastu dĺžky života – 20 % pokles miery úmrtnosti

Satelitný scenár DC systémov rozlišoval medzi vplyvom na príjmy účastníkov plánu, ktorí mali do odchodu do dôchodku 35, 20 a 5 rokov, a obsahoval tieto zložky:

  • dva scenáre so šokmi v cenách aktív
  • dva scenáre s nízkymi výnosmi
  • jeden scenár s nárastom dĺžky života

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) bol zriadený 1. januára 2011.

EIOPA je súčasťou európskeho systému finančného dohľadu pozostávajúceho z troch európskych orgánov dohľadu, vnútroštátnych orgánov dohľadu a Európskeho výboru pre systémové riziká. Je to nezávislý poradný orgán Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Medzi základné zodpovednosti EIOPA patrí podpora stability finančného systému, transparentnosti trhov a finančných produktov, ako aj ochrana poistníkov, účastníkov dôchodkového systému a oprávnených osôb.

Zdroj: EIOPA

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.