en en

Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť v skupinách zainteresovaných strán EIOPA

Lehota na podávanie žiadostí: 13. apríla 2020

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) dnes uverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu na účely výberu nových členov Skupiny zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve (IRSG)Skupiny zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov (OPSG).

Skupiny zainteresovaných strán sú vytvorené podľa článku 37 nariadenia o EIOPA[1], aby sa uľahčili konzultácie so zainteresovanými stranami v oblastiach významných pre plnenie úloh EIOPA. Ich členovia vykonávajú funkciu počas obdobia 4 roka s možnosťou jedného obnovenia mandátu. Ďalšie informácie o činnostiach skupín zainteresovaných strán sa nachádzajú na webovej stránke orgánu EIOPA.

Každú skupinu tvorí 30 členov. Členovia sú menovaní tak, aby vyváženým spôsobom zastupovali tieto skupiny:

  • V prípade oboch skupín zainteresovaných strán: zástupcovia o zamestnancov o nezávislých špičkových akademických pracovníkov o významných profesijných združenímalých a stredných podnikov (MSP)
  • V prípade skupín zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve:

zástupcovia

spotrebiteľov

požívateľov poisťovacích a zaisťovacích služieb

poisťovní a zaisťovnísprostredkovateľov pôsobiacich v Únii

  • V prípade skupín zainteresovaných strán v dôchodkovom poistení zamestnancov: zástupcovia o oprávnených osôb

IORP – inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia pôsobiacich v Únii

Skupiny zainteresovaných strán EIOPA sa stretávajú aspoň štyrikrát ročne vo Frankfurte, v Nemecku. Okrem toho sa raz ročne koná spoločné zasadnutie, organizované s radou orgánov dohľadu EIOPA.

EIOPA pokrýva náklady na ubytovanie a cestovné náklady pre tieto kategórie: spotrebitelia, akademickí zamestnanci, oprávnené osoby, zástupcovia zamestnancov a používatelia poisťovacích a zaisťovacích služieb.

EIOPA očakáva ukončenie výberového konania v júni 2020. Prvé zasadnutie v novom zložení je naplánované na 16. júli 2020 (OPSG) a 23. september 2020 (IRSG).

Ďalšie informácie o výzve a formulári žiadosti (len v angličtine) sa nachádzajú na webovej stránke EIOPA:

https://www.eiopa.europa.eu/about/workingstakeholders/eiopasstakeholdergroupsselectionprocess_en

EIOPA sa snaží zabezpečiť vo svojich skupinách zainteresovaných strán primeranú zemepisnú a rodovú rovnováhu.

Dátum uzávierky žiadostí je 13. apríl 2020.[1] Článok 37 nariadenia o EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/about/legalframeworkandregulation_en

Zdroj: EIOPA

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.